Annons
Annons Annons

Nr 42/2017

Inledare

Etik är en del av yrket som aldrig kan väljas bort 1731

Temat innehåller exempel på etiska aspekter på läkarens arbete i vardagen som berör alla kliniskt verksamma läkare och kan därmed ses som viktigt att ta del av.

(0 kommentarer)

Signerat

Samhällsbärare – läkaransvar som förpliktigar 1733

»Det är inte enbart i mottagnings­rummet vi kan hjälpa.«

(0 kommentarer)

Debatt

Fråga inte patienten om läkarstudenten får undersöka 1742

Genom hela läkarprogrammet har det förekommit att Shwan Ghaderi, student på termin 10, inte fått närvara vid patientmötet. Frågan »Går det bra att läkarstudenten undersöker?« ger en illusion av att vår närvaro är ett valbart alternativ, som att välja vilken vårdcentral man vill vara listad på, skriver han.

(17 kommentarer)

Nya organdonatorer – nya etiska frågor 1742

Fler organ behövs för transplantationsverksamheten i landet. Det gäller att identifiera nya grupper av organdonatorer och så långt möjligt få samtycke för donation. Centralt för donationsprocessen är dock transparens, skriver Kristina Söderlind Rutberg i en kommentar till en artikel i Läkartidningen.

(0 kommentarer)

Utlokaliseringar tyder på bristande ledning och styrning 1744

Det krävs många förändringar på våra sjukhus för att få bukt med utlokaliseringen av patienter, vilken uppges kosta samhället i storleksordningen 9 miljarder kronor om året i enbart vårdskador. Sjukvården måste ta tag i detta med större kraft, skriver Bo Israelsson.

(0 kommentarer)

Nyheter

Programansvariga bekymrade över extremt unga läkarstudenter 1734

Bör minderåriga få gå en läkarutbildning? Frågan har väckts i och med att en 15-åring och en 16-åring just nu utbildar sig till läkare i Sverige. »Det kan uppstå obekväma situationer när en omyndig student träffar patienter», säger Hans Hjelmqvist, programansvarig för läkarprogrammet i Örebro.

(22 kommentarer)

Stor oro över läkarstudenters fallande resultat 1734

Allt fler läkarstudenter misslyckas med studierna de första terminerna. Oron över utvecklingen är stor. »Studenterna är inte dummare än förr och vi har inte gjort utbildningen svårare. Så det är helt klart något som fallerar«, säger Agneta Ekman, universitetslektor vid Göteborgs universitet.

(10 kommentarer)

Mötet »Framtidens medicin & hälsa« ställs in 1735

Svenska läkaresällskapet ställer in »Framtidens medicin & hälsa« – mötet som skulle bli den nya heta efterträdaren till Riksstämman. Orsaken är för dålig uppslutning.

(0 kommentarer)

Visselblåsaren: »Det är skandal« 1736

Läkaren Karl-Henrik Grinnemo, en av de fyra visselblåsarna i Macchiarini-fallet, trodde inte att kirurgen Paolo Macchiarini skulle gå helt fri från åtal. Att förundersökningarna lagts ner tycker han är en skandal som också ger helt fel signaler.

(3 kommentarer)

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott 1736

Det råder ingen tvekan om att kirurgen Paolo Macchiarini handlat oaktsamt, med ett medvetet risktagande, i samband med de tre transplantationerna av syntetiska luftstrupar som genomfördes vid Karolinska universitetssjukhuset. Men inte i något fall går det att bevisa brott, meddelade åklagarna på torsdagen.

(5 kommentarer)

Macchiarini: Vi hade patienternas bästa för ögonen 1737

Paolo Macchiarini är glad för att utredningen kring hans operationer nu är avslutad, och han anser att han alltid haft patienternas bästa för ögonen. Däremot är han mycket kritisk till mediebevakningen av hans fall, skriver han i en kommentar till Läkartidningen.

(0 kommentarer)

JK går inte vidare med Macchiarinis förtalsanmälan 1737

Läkaren och låtskrivaren Henrik Widegren polisanmäldes för grovt förtal av Paolo Macchiarini, men justitiekanslern, JK, kommer inte att inleda någon förundersökning. Det uppger Sydsvenskan.

(0 kommentarer)

Ultraljudsakademin tar helhetsgrepp - Sätter standarden för hela sjukhuset 1738

Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm är först i Sverige med ett helhetsgrepp för att få alla läkare att jobba på samma sätt med patientnära ultraljud. På sikt är målet att resten av landet ska haka på konceptet.

(1 kommentarer)

Krönika

»Man kan sörja bristen på positiva överraskningar och värna om de tillfällen som ges.« 1747

Läkare såväl som patient kan applådera tillförlitligheten i sjukvården – resultat av en standardisering som gör att vårdkonsumenter vet vad de får. Överraskningar är inte önskvärda men man kan sörja bristen på positiva sådana och värna om de tillfällen som faktiskt ges, menar Jakob Ratz Endler i sin krönika.

(1 kommentarer)

Kultur

Från spekulum till kamerakapsel - Endoskopins historia: 1782

Endoskopin är ingen modern uppfinning, som man kanske skulle kunna tro. Mellan de gamla egyptiernas försök att undersöka näskaviteten med hjälp av spekulum och solljus, och kapselendoskopin som utreder misstänkta sjukdomar i hela magtarmkanalen, finns en flertusenårig utveckling av försök, misslyckanden, mödosamma framsteg och genombrott.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Jag lever långsammare – men får inte mindre gjort« 1785

Niklas Nygren arbetade som psykiater på en öppen mottagning när han drabbades av utmattningssyndrom. Nu är han tillbaka på jobbet och har skrivit en bok om erfarenheten som har påverkat såväl yrkes- som privatlivet.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Primärvården bör få mer stöd och resurser 1749

»… primärvårdens andel av sjukvårds­kostnaderna bör öka från dagens 17 procent till 25 procent.«

(1 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Saskia Bengtsson 1749

Saskia Bengtsson, allmänläkare, Mobila geriatriska teamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, har tillsammans med Ingemar Engström skrivit en artikel om det medicinska mötet i veckans tema.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tillförlitliga referensintervall krävs för värdering av P-ALP - Nya pediatriska referensintervall för alkaliskt fosfatas har klinisk betydelse för att hitta rätt till diagnosen 1750

Hypofosfatasi är en genetisk defekt av genen ALPL som kodar för isoenzymet vävnads­ospecifikt alkaliskt fosfatas (TNALP), som uttrycks i skelett och lever. Tillförlitliga ålders- och könsspecifika referensintervall, inkluderande nedre gränser, är essentiella för den kliniska bedömningen av alkaliskt fosfatas i plasma.

(0 kommentarer)

Nya rön

Livsstil och miljö interagerar med vår genetiska risk för övervikt 1753

Den genetiska risken för BMI-ökning kan eventuellt påverkas av socioekonomisk status, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet, enligt en populationsbaserad studie i PLoS Genetics.

(0 kommentarer)

Skillnader i revaskulariseringsmetod var associerade med ökad risk 1753

Risk för död, hjärtinfarkt och upprepad revaskularisering efter invasiv behandling för kranskärlssjukdom varierade geografiskt och var högre i län med lägre andel utförda kranskärlsoperationer.

(1 kommentarer)

Risker för maternella komplikationer efter kejsarsnitt analyserade 1754

Med kunskap om riskfaktorer kan vården i samband med förlossning och bukingrepp optimeras för kvinnor med tidigare kejsarsnitt, enligt en avhandling.

(0 kommentarer)

Insulinresistens riskmarkör för död hos individer med diabetes typ 1 1754

Insulinresistens (eGDR) kan användas som en riskmarkör för att möjligen förebygga och förhindra komplikationer till diabetes typ 1. Det föreslår författarna till en studie i Diabetes, Obesity and Metabolism.

(0 kommentarer)

Samband mellan Hirschsprungs sjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom 1755

Det finns en ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom hos individer med Hirschsprungs sjukdom, enligt en populationsbaserad kohortstudie i Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

(0 kommentarer)

Temainledning

Läkarens viktiga möte med patienten 1757

Vid alla möten med patienter och vid varje medicinskt beslut finns en etisk dimension. Det här temat exemplifierar etiska aspekter i läkarens vardag.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Vården börjar alltid med mötet 1758

All vård börjar i mötet med patienten. Mötet äger rum i skärningspunkten mellan patientens hjälpbehov och läkarens professionella kunskap. Det medicinska mötet kan präglas av paternalism, autonomi eller delaktighet. Mötet bör utgå från synen på patienten som ett subjekt. 

(0 kommentarer)

Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande 1760

Att utröna medicinska behov, fatta beslut och se dem genomförda är läkarens ansvar. För att få reda på den enskilde patientens värderingar och önskemål krävs en förtroendefull relation. Kontinuitet förenklar skapandet av en sådan relation.

(2 kommentarer)

»Sjukvård efter behov« är inte en självklarhet - Behovsbegreppet är inte helt lätt att tillämpa i klinisk vardag 1762

Begreppet »behov« är centralt inom svensk sjukvård, men inte entydigt. Artikeln lyfter fram betydelsen av den medicinska bedömningen av patientens behov av medicinska åtgärder i varje patientmöte. Artikeln diskuterar behovsbegreppet visavi prioriteringsplattformen och läkares roll i prioriteringar av vårdinsatser för enskilda patienter.  

(0 kommentarer)

Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten - Den traditionella ronden går inte att försvara etiskt eller juridiskt 1767

Ronden är en djupt rotad tradition som kan vara svår att förändra. Men kan det i vår tid anses försvarbart utifrån integritetshänsyn och med respekt för patienten att fortsätta gå rond på sjukhussalar där flera patienter vårdas samtidigt?

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!