Annons
Annons Annons

Nr 43 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Arbetsmiljö­problem med trippel förtur 1891

»Bilden som framkommer är dyster, men det behöver man inte läsa enkätsvaren för att förstå.« 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Svårt att säkert fastställa ålder hos asylsökande barn - Medicinska metoder håller inte måttet – psykosocial bedömning bör prövas 1908

Många ensamkommande asylsökande ungdomar saknar dokument som kan styrka deras ålder. Medicinsk åldersbedömning baserad på röntgen av handled och visdomständer har fått stor spridning när myndigheter ifrågasätter den ålder unga asylsökande uppger. Stora felmarginaler gör dock metodernas informationsvärde högst begränsat. Åldersbedömningar baserade på psykosociala metoder bör prövas och utvärderas.

(6 kommentarer)

Nya rön

Lågt vitamin D kan öka risken för statinbiverkningar 1911

Resultaten från en nyligen gjord studie antyder att låga vitamin D-nivåer före påbörjad statinbehandling skulle kunna vara en markör för ökad risk för muskelbiverkningar.

(0 kommentarer)

Heparinbindande protein ny markör för svår sepsis 1911

En patient med misstänkt sepsis, förhöjt HBP-värde men ännu inga tecken till organdysfunktion bör bli föremål för mycket tidigt insatt behandling med intravenös vätska och antibiotika samt aktiv övervakning.

(0 kommentarer)

Ny metod ett alternativ för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom 1912

Den nyligen godkända metoden amyloid-PET kan tidigt identifiera Alzheimers sjukdom med lika hög diagnostisk säkerhet som analys av ryggvätska, visar en aktuell studie i Neurology.

(2 kommentarer)

Upp och hoppa, alla barn! 1912

En ny studie visar att några minuters avbrott för fysisk aktivitet bland stillasittande barn inte ökar energiintaget och har gynnsam effekt på den metabola funktionen. 

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Patientsäkerhet i operations­salen är inte bara en fråga om att skära rätt - Även socialt samspel, psykologiska faktorer och organisation spelar roll 1914

Säker kirurgi är inte bara en fråga om kirurgisk teknik. Multidisciplinära konferenser ger ökad säkerhet för den som ska operera och för patienten och tydliggör »varför?« och »hur?«. En checklista med timeout vid genomgången hjälper operationsteamet att bli medvetna om vikten av basala säkerhetsrutiner.

(0 kommentarer)

Modifierad brittisk modell kortade ledtid till datortomografi av kolon 1919

Ett brittiskt beslutsstöd implementerades på 8 vårdcentraler i Östergötland och bidrog till att datortomografier kunde styras om från kolon till buken vid låg grad av misstanke om kolorektal cancer.

(0 kommentarer)

Översikt

Tidig repolarisation på EKG - Definitioner, prevalens och prognostisk betydelse 1923

Tidig repolarisation i form av ST-höjning i anterolaterala avledningar har länge ansetts vara ett godartat EKG-fynd. Den nya definitionen av tidig repolarisation, baserad på förekomst av J-vågor, associeras med en ökad risk för plötslig hjärtdöd.

(0 kommentarer)

Signerat

Sverige behöver en effektivare sjukförsäkring 1895

»Ett enklare förfarande och enklare intyg vid korta mer okomplicerade sjukfall frigör resurser för de mer komplicerade och långvariga sjukfallen.«

(0 kommentarer)

Debatt

Inför ny regim för blodprovskontroller vid klozapinbehandling 1896

Författarna föreslår ett nytt schema för kontroll av leukocyter och neutrofila granulocyter i blod under behandling med klozapin.

(4 kommentarer)

Apropå! Debatten om antidepressiva läkemedel - Det mesta som är bra kan användas fel 1897

Mer än 50 år efter introduktionen av antidepressiva läkemedel är debatten kring deras effekter alltjämt polariserad och präglad av förutfattade meningar, konstaterar Lars Tauvon.

(3 kommentarer)

Kommentar angående grupp A-streptokocker: - Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation 1928

Det är naivt att tro att vi kan minska smittspridning av grupp A-streptokocker i samhället genom att behandla fler halsinfektion­er, skriver Sigvard Mölstad och medförfattare.

(2 kommentarer)

Opiater eller opioider? Dags att städa bland begreppen 1928

Vi bör använda ett enhetligt begrepp för substansgruppen opioider. Opioider – inte opiater – blir då det överordnade begreppet, skriver Bodil Monwell och medförfattare.

(3 kommentarer)

Apropå! När ingenting går som planerat - Dags för helhetsgrepp i analysen 1930

Det saknas ett helhetsgrepp i analysen av varför problemen i vården utanför sjukhus är så stora. Först då man förstått vad som gått fel kan man finna lösningar, skriver Göran Westman.

(2 kommentarer)

Nyheter

Nestorn Jan-Otto Ottosson blickar bakåt - »Jag har försökt få psykiatrerna att sluta leden« 1898

När Jan-Otto Ottosson blev läkare i början av 1950-talet fanns varken neuroleptika, bensodiazepiner eller antidepressiva läkemedel. Hans yrkesliv har följt psykiatrins moderna historia, och han har samtidigt påverkat den – som kliniker, forskare och framgångsrik läroboksförfattare. Nu har han fyllt 90 år och avvecklar sina sista professionella uppdrag.

(9 kommentarer)

Läkarstudent tog initiativ till ideell flyktinghjälp 1902

För en dryg månad sedan startade den 21-åriga läkarstudenten Susanna Charboti det ideella projektet #Vårdpåcentralen. I början stod hon och ett fåtal vänner utanför Stockholms centralstation och delade ut receptfria läkemedel till flyktingar. Nu har 250 volontärer anslutit sig. 

(0 kommentarer)

WMA antog resolution om den globala flyktingkrisen 1903

World Medical Association, WMA, antog en resolution vid sitt generalförsamlingsmöte i Moskva förra veckan. Länder och regeringar uppmanas att upprätthålla nivån på flyktingmottagandet.

(1 kommentarer)

Professioner vädjar till politikerna: Säkra välfärdens finansiering 1904

Tillsätt en bred parlamentarisk kommitté med uppdrag att lösa den hotande finansieringskrisen i den svenska välfärden. Den uppmaningen skickar i dag Läkarförbundet med flera till regeringen via en debattartikel i Svenska Dagbladet.

(1 kommentarer)

Dyster ekonomi i många landsting 1904

Flera svenska landsting går på knäna, och det ekonomiska läget är mycket allvarligt, enligt SKL:s senaste rapport. I Värmland har landstinget satt upp ett sparkrav på 380 miljoner kronor för nästa år – och anmälts till programmet Lyxfällan. 

(2 kommentarer)

Platsbrist leder till vårdskador 1905

Bristen på vårdplatser vid Karolinska universitetssjukhuset orsakar ofta vårdskador. Mer än hälften av läkarna vid sjukhuset har haft hand om en eller flera patienter som drabbats under det senaste året. Det visar en ny enkätundersökning.

(0 kommentarer)

Konkurrensverket: - Hyrläkarstopp är ingen lösning för primärvården 1906

Hyrläkarstopp är ingen lösning för primärvården. Sådana stopp har snarare förvärrat situationen. Det skriver Konkurrensverket i en ny rapport om landstingens upphandling av hyrläkare.

(9 kommentarer)

Läkarförbundet vill att lagen ses över för att stoppa olämpliga läkare 1906

Läkarförbundet vill att lagen ses över för att stoppa olämpliga läkare. I dag kan en svensk läkare som misskött sig så gravt att läkarlegitimationen dragits in i ett annat nordiskt land ändå fortsätta arbeta i Sverige.

(0 kommentarer)

Universitetssjukhusen jämförda i ny rapport 1906

Sveriges sju universitetssjukhus har tagit fram gemensamma mått för att mäta produktion, personal, ekonomi och vårdkvalitet. Den första rapporten som nu presenteras visar på både likheter och olikheter mellan sjukhusen.

(0 kommentarer)

Kultur

Jakten på giftämnet från Clostridium difficile 1932

Huvudorsaken till antibiotikaassocierad enterokolit är bakterien Clostridium difficile, vars toxin korsreagerar med toxinet från Clostridium sordelii, en anaerob släkting, och skapar förutsättning för sjukdomen. Det kostade seg forskarkamp att bekräfta denna sanning, berättar ST-läkaren Jon Edman Wallér.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!