Annons
Annons Annons

Nr 43–44 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vetenskap och beprövad erfarenhet 1903

»ST-arbetet visade mig att man inom allmänmedicin både kan och bör kombinera riktlinjer och individualiserad vård.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

DSM-5 lägger fokus på kultur och kontext - Intervjuverktyg anpassar psykiatrin till det mångkulturella samhället 1916

Den psykiatriska diagnoshandboken DSM-5 betonar kulturens och kontextens betydelse vid tolkning av psykisk sjukdom. Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 är ett försök att verkligen få ta del av patientens lidandespråk. Kultur och kontext i DSM-5 är en anpassning till det mångkulturella samhället.

(0 kommentarer)

Nya rön

Få fastställda riskfaktorer för allvarlig influensasjukdom 1918

Vissa riskgrupper brukar prioriteras för influensavaccination, men det saknas evidensbaserat underlag för en definition av dessa riskgrupper. Det visar en metaanalys i BMJ.

(0 kommentarer)

Vanligaste diagnoserna i Stockholms län har räknats fram 1918

I studien av sex vanliga diagnoser hade hypertoni högst femårsprevalens, följt av depression.

(0 kommentarer)

Ingen extra effekt av pentoxifyllin vid alkoholhepatit 1919

Kortikosteroider i kombination med pentoxifyllin gav ingen ytterligare effekt på sexmånadersöverlevnad vid alkoholhepatit jämfört med bara kortikosteroider.

(0 kommentarer)

Rökare har störst nytta av nyare trombocythämmare 1919

Nyare trombocythämmares effektivitet vad gäller profylax mot hjärt–kärlsjukdom skiljer sig mellan rökare och icke-rökare, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ.

(0 kommentarer)

Datorspel stärkte kognitiv förmåga hos äldre 1919

I en studie publicerad i Nature fick deltagarna, som var mellan 60 och 85 år, bättre simultankapacitet efter att ha spelat datorspel.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom - Akut handläggning i Västerbotten jämfört med internationella riktlinjer 1920

En retrospektiv analys av handläggningen av spontana intracerebrala hematom vid tre sjukhus i Västerbotten visade att den stora skillnaden mellan riktlinjer och klinisk verklighet gällde vårdnivå. En successiv anpassning till riktlinjerna föreslås med hänsyn tagen till ekonomi och geografi.

(0 kommentarer)

Rapport

Referensintervall för barn för vanliga klinisk-kemiska analyser 1927

Tillförlitliga data för barnreferensintervall har länge varit en bristvara. I en prospektiv studie från Falun samlades blod från friska barn, och referensintervall för ett 50-tal allmänkemiska och hematologisk analyser beräknades.

(0 kommentarer)

Översikt

Immunsystemet vid ateroskleros - Immunmodulerande eller antiinflammatorisk behandling som har effekt mot ateroskleros och dess komplikationer behövs för att säkerställa hypotesen 1931

Ateroskleros är en kronisk inflammation och är är den dominerande orsaken till hjärt–kärlsjukdom. Orsaken till inflammation och immunaktivering är inte säkert klarlagd men mycket talar för att ateroskleros kan vara en del av ett normalt mänskligt åldrande, och att man kan skjuta upp dess konsekvenser avsevärt.

(1 kommentarer)

Signerat

Nationella taxan behöver utvecklas 1907

Nationella taxan är utformad så att den sätter patienten i centrum och minimerar administration  samt maximerar sjukvårdsproduktion.

(1 kommentarer)

Debatt

Beroende av medicinska opioider: - Nya nationella riktlinjer måste tillåta underhållsbehandling 1908

Socialstyrelsen bör i sina nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård tillåta behandling med buprenorfin vid beroende av medicinska opioider, skriver Markus Heilig.

(3 kommentarer)

Apropå! Att mäta patientsäkerhetskulturen - Enkätinstrument och handbok omarbetade 1909

Resultaten från mätningar av patientsäkerhetskulturen kan ge värdefulla underlag för lokala diskussioner, skriver Marion Lindh.

(0 kommentarer)

Efter Smers rapport: - Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning 1935

Ett av Statens medicinsk-etiska råds uppdrag är att stimulera till debatt i medicinsk-etiska frågor. Rådets rapport om assisterad befruktning drog igång en starkt engagerad debatt. 

(2 kommentarer)

Replik till Bengt Järhult: - Flera nyanser av professionalism 1936

I en tidigare debattartikel frågar Bengt Järhult vad det är i läkarnas professionalism som skulle kunna rädda situationen beträffande det kritiserade ersättningssystemet inom vården. Marie Wedin replikerar.

(0 kommentarer)

Nyheter

Sjukstugan 3.0 1910

Med en allt äldre befolkning ställs glesbygdssjukvården på nya prov. För att kunna ge en god vård till rimliga kostnader trots sitt perifera läge satsar man i Storuman på att utveckla telemedicinska och andra metoder. Distriktsläkaren Peter Berggren ger Läkartidningen en bild av glesbygdssjukvårdens utmaningar.
Foto: Marie Birkl 

(4 kommentarer)

Läkaresällskapets nya ordförande: Mer fokus på ojämlik vård 1913

Kerstin Nilsson, nyvald ordförande för Läkaresällskapet, har inga stora förändringar på programmet. Men hon vill göra mer åt ojämlikheterna i sjukvården.

(0 kommentarer)

Läkare åtalad för tjänstefel på grund av patients brott 1914

En överläkare i psykiatri kommer att ställas inför rätta åtalad för tjänstefel sedan en patient inom rättspsykiatrin begått brott under permissioner. 

(4 kommentarer)

Patientsäkerhet

Kardiell orsak till bröstsmärtor bör uteslutas med EKG 1914

En läkare på en vårdcentral kritiseras av IVO eftersom han inte noggrannare undersökte vad en kvinnas bröstsmärtor berodde på. 

(0 kommentarer)

Kultur

Svenska poliovaccinet – en framgångssaga 1937

Få vacciner har varit så effektiva och orsakat så få biverkningar som det svenska poliovaccinet, skriver forskaren som var med att utveckla vaccinet under ledning av den briljanta svenska forskaren Sven Gard. Massvaccineringen i Sverige räddade ett oräknat antal barn från ett liv med bestående handikapp.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!