Annons
Annons Annons

Nr 44-45 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Inte vården som kränker kvinnor 1951

»Upprätthållandet av denna medeltida myt i kombination med krav på avhållsamhet … det är det som kränker kvinnorna.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Barnmorskor på landsbygd i Uganda - Behandlar ofullständiga aborter och missfall säkert och effektivt 1968

En studie visar att barnmorskor kan diagnostisera och behandla ofullständiga aborter med misoprostol på landsbygden i Uganda. Eftersom det finns betydligt fler barnmorskor än läkare i Uganda och i många andra låginkomstländer, ökar detta tillgängligheten till kompetent omhändertagande, vilket räddar kvinnors liv, enligt Kristina Gemzell-Danielsson (bilden) och Marie Klingberg Allvin.

 

(0 kommentarer)

Nya rön

Samband mellan inkomst och överlevnad efter hjärtkirurgi 1970

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och tidig och sen död efter hjärtkirurgi, oberoende av andra socioekonomiska variabler, samsjuklighet och kardiovaskulär riskprofil.

(0 kommentarer)

Typ 1-diabetes associerad med fatigue 1970

Det finns en koppling mellan typ 1-diabetes och fatigue, enligt en studie som publicerats i Journal of Clinical and Translational Endocrinology i september 2015.

(0 kommentarer)

Fetare men friskare – ökad »metabol hälsa« 1971

Med utdrag från databasen MONICA analyserades riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. I det studerade materialet har från 1986 till 2009 prevalensen av »metabol hälsa« för feta ökat från 8 procent till en nivå på 21 procent.

(0 kommentarer)

Utbildning och forskning

Pulmonell arteriell hypertension – allvarlig prognos trots stora framsteg 1972

Diagnosen pulmonell arteriell hypertension är inte fullt så ovanlig som tidigare antagits, men förbättrad diagnostik och förfinad behandling har bidragit till att förbättra patienternas prognos och funktionsförmåga.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Chock på akuten 1977

Chock kan definieras som ett tillstånd av akut cirkulationspåverkan som medför att tillförseln av syre till vävnaderna understiger efterfrågan, vilket leder till vävnadshypoxi. Obehandlad chock leder till multiorgansvikt med hög dödlighet. Tidigt igenkännande av chock och riktad behandling minskar morbiditet och mortalitet.

(4 kommentarer)

Signerat

Vi fortsätter arbetet för allas lika rätt till god hälsa 1955

»Ett ljus i mörkret är den stora vilja att hjälpa vi ser i samhället […] Vi ska vara stolta, men vi måste också vara realistiska. Pågående katastrof kommer att fortsätta även när mediernas strålkastare slocknat.« 

(0 kommentarer)

Debatt

Inför en enhetlig ersättning till ägg- och spermiedonatorer 1956

Det behövs en enhetlig höjning av ersättningen för tredjepartsdonation av könsceller i Sverige, anser Jan I Olofsson och medförfattare.

(0 kommentarer)

Förnuftet, ovissheten och IVO - »Patientsäkra beslut kan enbart fattas genom rationellt tänkande« 1986

»Utredningströskeln« är det mest hållbara angreppssättet vid klinisk diagnostik. Av detta följer att vi inte kommer undan en liten risk att fördröja diagnosen. Socialstyrelsen, SBU och ACCP tycks acceptera detta medan IVO fjärmar sig från förnuft och logik, skriver Johan Olsson, Martin Schønemann-Lund och Rene Klötz.

(9 kommentarer)

Giftinformationscentralen och Läkemedelsverket: - Varning för kalciumklorid 1987

I enlighet med Giftinformationscentralens antidotlista vill vi uppmana alla som står inför att ta in en ny kalciumprodukt i sina antidotförråd att välja någon av de glukonatberedningar som är tillgängliga.

(0 kommentarer)

Ta vara på effekter av placeboeffekten 1988

Det finns en potential till förbättringar i vården, både för patienter och sjukvårdsekonomin, genom klokt hanterande av placebo- respektive noceboeffekter, skriver Göran Nilsson.

(1 kommentarer)

Nyheter

Helena Nordenstedt, läkare i krisområde: - »Den som vill rädda världen blir besviken« 1958

Det senaste året har Helena Nordenstedt varit på uppdrag för Läkare utan gränser i ebolaepidemins Västafrika två gånger. Så sent som i september kom hon hem från Guinea. »En av de värsta sakerna med ebola är att den går i familjer. De drabbade är i första hand människor som har tagit hand om sina anhöriga.«

(1 kommentarer)

Läkarförbundets primärvårdsenkät: - Stora skillnader i bemanningen på vårdcentralerna 1962

Mer än en tredjedel av alla primärvårdsläkare i Sverige arbetar på vårdcentraler som har dålig eller mycket dålig läkarbemanning. Skillnaderna mellan landstingen är stora. Medan Stockholm ligger nära full bemanning, har Dalarna och Örebro en stor andel vårdcentraler som har över 50 procent vakanser. Det visar Läkarförbundets nya primärvårdsenkät.

(5 kommentarer)

Primärvården i Jämtland får standardiserade vårdflöden 1964

Region Jämtland Härjedalen ska införa så kallade standardiserade vårdflöden i primärvården. Man vill också på försök låta primärvården bli beställare av specialistvård. Tanken med förslagen är att styra över mer vård till primärvården. Kerstin Ermebrant, Distriktsläkarföreningen, är tveksam till åtgärden.

(7 kommentarer)

Kritik mot nya föreskrifter kring vårdskador 1965

Som en följd av att tillsynen på vårdområdet fått en egen myndighet ska de gamla föreskrifterna om lex Maria ersättas. Men nu kommer kritik mot att kraven på utredning och anmälan är otydliga och alltför omfattande i de nya förskrifterna.

(2 kommentarer)

600 tjänster bort när Landstinget Dalarna ska dra ner 700 miljoner 1966

En minskning med 600 tjänster fram till 2019, 65 färre vårdplatser och färre AT-block. Så vill Landstinget Dalarnas ledning få en ekonomi i balans med besparingar för totalt 700 miljoner kronor.

(1 kommentarer)

Riksrevisionen sågar rehabgaranti 1966

För stort fokus på specifika behandlingsmetoder är en av orsakerna till rehabiliteringsgarantins misslyckande, anser Riksrevisionen. Lägg ned eller gör om är rekommendationen.

(1 kommentarer)

Kultur

Om de döda bara det goda - – men hur ska man uttrycka det? 1991

Hur uttrycker man sin sorg i klartext, men samtidigt så att man gör den avlidne rättvisa? Seniorprofessorn Stephan Rössners »pilotstudie« av dödsannonser i tryckta media ger en vink om svårigheten att finna formuleringar som uttrycker allt det man vill säga – eller förtiga.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!