Annons
Annons Annons

Nr 46 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vad är bilden av svensk sjukvård? 2031

»Eller är det en verksamhet som inom i stort sett varje område … fortsätter att redovisa utfallsmått och resultat, vilka kan räknas in bland de allra bästa i världen?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Misoprostol off label avgörande för kvinnors hälsa - Ändå är detta läkemedel på många håll inte godkänt inom obstetrik/gynekologi 2045

Över hälften av läkemedlen inom neonatologi och obstetrik förskrivs off label (dvs utanför godkänd indikation). Evidensbaserad off label-användning av misoprostol har avgörande betydelse för kvinnors hälsa såväl nationellt som internationellt. Att just misoprostol off label ses som så problematiskt grundar sig på att preparatet är ett effektivt abortläkemedel.

(1 kommentarer)

Nya rön

Koloskopiscreening ger upp till 15 års riskreduktion 2048

Screening för kolorektal cancer med koloskopi minskar både incidens och mortalitet i upp till 15 år, visar en av de största och längsta studierna som gjorts.

(2 kommentarer)

Antalet gener kopplade till MS fördubblat 2048

I en studie har 48 gener som kan kopplas till multipel skleros identifierats och som tidigare varit okända i detta sammanhang. Multicenterstudien omfattar 84 forskargrupper från 13 länder.

(1 kommentarer)

Okomplicerad akut bronkit botas inte snabbare av NSAID 2049

Eftersom akut bronkit betraktas som inflammatoriskt borde NSAID-preparat kunna påverka huvudsymtomet hosta. Försök med ibuprofen gav dock ingen signifikant förkortad sjukdomstid jämfört med antibiotika eller placebo.

(0 kommentarer)

Ingen effekt på bentäthet av D-vitamintillskott hos friska vuxna 2049

Tillskott av D-vitamin är onödigt för friska vuxna utan specifika riskfaktorer för osteoporos, enligt författarna till en presenterad meta-studie. I alla fall sett till ändrad benmineraltäthet.

(10 kommentarer)

HIV-profylax ökade inte sexuellt riskbeteende 2049

Individer som profylaktiskt behandlas antiviralt för att minska risken att smittas av HIV tar inte större sexuella risker. Det visar en studie som presenteras i Lancet Infectious Diseases.

(0 kommentarer)

Översikt

Exosomen – intercellulär signalbärare med framtids­potential - Kan ge nya diagnostiska och terapeutiska möjligheter 2050

Exosomer frisätts från kroppens alla celler. De utgör ett nyupptäckt intercellulärt signalsystem, som kan ge nya diagnostiska och terapeutiska möjligheter. Välstuderade områden är immunologi, inflammation och allergi med applikation inom bl a cancervård, urologi och kardiologi.

(0 kommentarer)

Klusterhuvudvärk kan vara förknippad med bakomliggande sjukdom 2054

Kluster- eller Hortons huvudvärk är en primär huvudvärk, men det kan finnas en bakomliggande lesion. Frågan om när neuroradiologisk utredning är indicerad diskuteras.

(2 kommentarer)

Originalstudie

Två barn i varje skolklass med 7-åringar lider av enures - Skolhälsovården har en nyckelroll: enkät visar att förbättringar behövs 2058

Sängvätning (enures) är ett vanligt hälsoproblem hos barn; prevalensen är ca 10 procent av 7-åringar. Obehandlat kan tillståndet få negativa psykologiska konsekvenser. Skolhälsovården har en nyckelroll. En enkät visar att förbättringar behövs.

(0 kommentarer)

Rapport

Alltför få oklara dödsfall bland barn utreds i Sverige - Utvidgad granskning efter engelsk modell föreslås 2061

Dödsfallsutredningar av barn görs bara när det finns ett samband med brott. För att skydda utsatta barn i Sverige borde även fall av misstänkt misshandel eller omsorgssvikt ingå i utredningarna, med de engelska »serious case reviews« som förlaga.

(0 kommentarer)

Signerat

Ursprungsmärkning hindrar smittspridning 2035

»Det har ingenting med patriotism att göra, utan handlar om omtanke om vår gemensamma bakterieflora, våra antibiotikaverktyg och vårt ansvar för miljön.«

(0 kommentarer)

Debatt

Brukarstyrda inläggningar kant utveckla psykiatrins slutenvård 2036

I Norge finns exempel på brukarstyrda inläggningar som det finns anledning för oss att ta efter, skriver Lars Jacobsson.

(1 kommentarer)

Dåliga datasystem knäcker sjukvården 2037

Ofta framkommer det att läkarna klarade av att undersöka fler patienter före datorernas inträde och att det är datasystemen som är de stora tidstjuvarna. Men vad gör man åt det? undrar Lars Olén och medförfattare.

(6 kommentarer)

»Det går inte att försvara eller förklara« - Brister i rutinerna för hur ­anhöriga kontaktas efter svåra olyckor 2064

Vem känner ansvar för att se till att det på alla sjukhus i Sverige finns tydliga och enhetliga riktlinjer för anhörigrutiner?

(0 kommentarer)

»Rekommenderade läkemedel« ska ge säkrare behandling av barn 2065

Skriften »Rekommenderade läkemedel för barn 2013–2014« är avsedd att användas främst ur ett öppenvårdsperspektiv och gäller i första hand behandling av vanliga barnåkommor, skriver Fredrik Cederblad med flera.

(0 kommentarer)

Nationella riktlinjer för missbruksvård revideras 2065

I Läkartidningen 43–44/2013 skrev Marcus Heilig att patienter som utvecklat beroende av medicinska opioider bör kunna få underhållsbehandling med buprenorfin. Socialstyrelsen svarar här.

(0 kommentarer)

Zolpidem och rattfylleri - Bör läkarna vara mera återhållsamma med sin förskrivning? 2066

Det är anmärkningsvärt att jag, som arbetar knappt halvtid, träffat på fyra fall där zolpidem varit närvarande vid allvarliga rattfyllerier, skriver Clas Sjöberg.

(2 kommentarer)

Nyheter

Farväl till landstingen 2038

Dagens organisation med 21 landsting är ett allvarligt hot mot svensk sjukvård. Det säger Göran Stiernstedt, tidigare chef för vård och omsorg på SKL, i sin första intervju efter att han lämnat landstingsvärlden. 

(8 kommentarer)

Han ska underlätta samarbete och gemensamma beslut i landstingen 2041

Patientfokus och IT-system står överst på agendan när Hans Karlsson axlar direktörsmanteln på SKL:s avdelning för vård och omsorg.  Och vägen framåt går via samtal, samverkan och dialog. 

(0 kommentarer)

Beroendemedicin föreslås bli ny specialitet 2043

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare. Enligt Svensk förening för beroendemedicin kommer patienter med beroendesjukdom få snabbare och bättre vård om det blir så.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet kräver enklare prissättning av läkemedel 2044

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin kräver tillsammans med ordförandena i tre patientförbund ett nytt system för prissättning av läkemedel.

(0 kommentarer)

Får bloggande patienter bättre vård? 2044

Allt fler patienter bloggar - hur ska läkarna hantera det?

(0 kommentarer)

Läkarförbundet får regeringspengar för att kartlägga ST-tjänstgöring 2044

Läkarförbundet har fått pengar från regeringen för flera projekt. Det största handlar om att kartlägga ST-tjänstgöring inom den privata sjukvården.

(0 kommentarer)

Kultur

Hemlig hygien – något att värna om 2067

Kampen mot maligna bakterier och sjukdomsalstrande mikrober börjar med klinisk hygien. Hur en sådan främjas eller glöms bort, och vilka utmaningar det innebär att upprätthålla den, har professor Stephan Rössner synat ända in i toalettporslinet.

(0 kommentarer)

Krönika

Hjärna – Mage: 1-0 2068

Ska metotrexatet sättas ut med tanke på anestesin under den förestående operationen? Magkänslan säger en sak, researchen en annan. Jakob Endler berättar hur det hela slutar.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!