Annons
Annons Annons

Nr 48 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Gör som vi läkare säger, inte som vi gör 2151

»Självfallet ska vi göra vad vi kan för att öka följsamheten men var går gränsen för vad som kan förväntas av oss som personer?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nygamla mediciner mot krupp och krampanfall hos barn - Oralt dexametason och buckalt midazolam kan ge bättre behandling 2163

Dexametason i oral lösning bör ersätta betametason vid krupp. Midazolam för buckal administration bör ersätta diazepam rektalt vid grand mal-anfall hos patienter under 18 år. Båda dessa nya läkemedel bör finnas tillgängliga på vårdcentraler, akutmottagningar och barnkliniker samt i ambulanser.

(0 kommentarer)

Nya rön

Koppling mellan sömntid och halten beta-amyloid 2164

Personer med kort sömntid har större ansamling av beta-amyloid i hjärnan, visar en studie i Jama Neurology. Men om förbättrad sömn kan skydda mot ansamling av plack och i förlängningen förebygga Alzheimers sjukdom framgår inte.

(0 kommentarer)

God validering av astma med svenska populationsregister 2164

Uttag av astmaläkemedel kan användas som mått för validering av astmatisk sjukdom. Kvaliteten på astmadiagnoser från specialistvården som rapporteras i Patientregistret är hög, enligt svensk forskning.

(0 kommentarer)

Antikroppar tänder hopp om ny HIV-behandling 2165

I två artiklar i Nature tänds hoppet om en ny typ av HIV-behandling. Förhoppningen bygger på upptäckten att det utvecklas antikroppar hos vissa HIV-smittade vilka burit på viruset under en längre tid.

(0 kommentarer)

God effekt av obesitaskirurgi men långtidsdata saknas 2165

Obesitaskirurgi har större effekt på både kroppsvikt och andra utfallsmått jämfört med icke-kirurgisk behandling. Men slutsatserna begränsas av kort uppföljningstid, enligt en metaanalys presenterad i BMJ.

(0 kommentarer)

Rapport

Akut appendicit ger få anmälningar om skada - Men det borde kunna bli ännu färre, visar analys av LÖF-material 2166

Anmälda patientskador till Patientförsäkringen LÖF för handläggning av appendicit är få – ca 50 per år per 10 000 appendektomier. Antalet anmälningar borde dock kunna bli ännu färre, visar en analys av LÖF-material.

(2 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hemolytisk anemi orsakad av glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist - Tillstånd med diagnostiska fall­gropar 2171

Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist är den vanligaste medfödda enzymdefekten och kan ge episoder av hemolytisk anemi. Ett fall beskrivs där upprepade enzymbestämningar krävdes för att ställa diagnosen och där utlösande faktor troligen var intag av favabönor.

(2 kommentarer)

Tidigare kejsarsnitt ökar risken för svåra graviditetskomplikationer - Beskrivningar av två fall med livshotande blödningar 2174

Ökande kejsarsnittsfrekvens gör att allvarliga komplikationer som inträffar efter upprepade kejsarsnitt blir allt vanligare. Det är viktigt att i förebyggande syfte hjälpa kvinnor att välja vaginal förlossning om ingen medicinsk indikation för kejsarsnitt föreligger.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Det går att minska D-interaktioner - Interaktioner åtgärdades ofta efter patientspecifika brev till allmänläkare 2176

För att se om antalet D-interaktioner kunde minskas ombads allmänläkare i Landstinget Kronoberg i ett brev att ompröva behandlingen och besvara en enkät. Acceptansen för att vidta en åtgärd var hög.

(0 kommentarer)

Ämneslista som kognitivt stöd gav utförligare uppgifter om droganvändning - Jämförelse av två metoder för utredning av opioidberoende 2178

Den snabba ökningen av nya droger, skademekanismer och missbruksmönster ökar kraven på mer precis droganamnes. I studien jämförs traditionell anamnesupptagning med kartläggning med hjälp av en ämneslista som omfattar kända missbrukspreparat.

(0 kommentarer)

Signerat

Att famla i blindo om behov av specialistläkare 2155

»Vi behöver kunna se hur prognosen faller ut inom olika framtidsscenarier…«

(0 kommentarer)

Debatt

Lättare för studenter att återge fakta än att dra egna slutsatser 2156

Studenterna på de medicinska utbildningarna behöver bättre förutsättningar för att tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i ämnen som anatomi, fysiologi och farmakologi, skriver Margareta Reis och medförfattare.

(2 kommentarer)

Apropå! Ersättning för äggdonation - Etiskt ersätta njurdonation? 2157

Ska njurdonatorerna få en ersättning på 11 000 kr, liksom äggdonatorerna, för rehabilitering och i väntan på byråkratin för utbetalning av inkomstbortfallet? Är det etiskt försvarbart? Är det dags för sjukvårdsministern att ta tag i denna fråga? undrar Ingela Fehrman-Ekholm.

(1 kommentarer)

Utred läkarutbildningen hela vägen till specialistbevis 2181

Det behövs en ny läkarutbildningsutredning som ser över hela vägen från grundutbildning till färdig specialist, anser nätverket ÖSTUS.

(0 kommentarer)

Slopa handelsnamnen! 2182

Bort med handelsnamnen på mediciner, skriver Anders Källgård. De har inget existensberättigande, anser han.

(3 kommentarer)

Utnyttja privatvården i ST-utbildningen 2182

Klinisk utbildning bör ske där patienterna finns, skriver Åke Reimer och Staffan Henriksson, som menar att privata mottagningar skulle kunna bidra i utbildningen av ST-läkare.

(0 kommentarer)

Svar: - Intressant information 2183

Tack för intressant och avslöjande information om Mycoplasma genitalium, skriver Göran Falk i ett svar till P-G Larsson, som kritiserat hans slutsatser om TWAR.

(3 kommentarer)

Replik om TWAR: - Lögn, förbannad lögn och registerdata 2183

Göran Falcks slutsats om TWAR är ett underbart tydligt exempel på svårigheten att tolka registerdata, skriver P-G Larsson.

(0 kommentarer)

Nyheter

Catarina Almqvist Malmros: - »Vi läkare behöver träffas för att diskutera gemensamma mål och lära av varandra« 2158

Sjunger Medicinska riksstämman på sista versen? Inte alls, enligt nya generalsekreteraren Catarina Almqvist Malmros. I år fyller den allt skröpligare stämman 70 år – och hoppas på en helt ny start.

(4 kommentarer)

En försvagad 70-åring med oviss framtid 2160

Det började med några skånska läkares kunskapshunger på 1940-talet, växte till en braksuccé på 1990-talet med nära 30 000 besök för att sedan mattas av betydligt. I år fyller den Medicinska riksstämman 70 år.

(0 kommentarer)

Försening gan ge tomma SK-platser 2161

Socialstyrelsen är ännu inte klar med nästa års kurskatalog för SK-kurser, och nu riskerar ST-läkare att tvingas tacka nej till kursplatser.

(1 kommentarer)

Läkarutbildningen: - »Vi behöver utreda de ekonomiska konsekvenserna närmare« 2162

Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, bekräftar för Läkartidningen att det är oklarheter kring ekonomin som ligger bakom att utredningen om läkarutbildningen inte skickats ut på remiss.

(0 kommentarer)

Haverikommissionen pekar på brister i hjärtintensivvården 2162

För första gången har Statens haverikommission utrett ett dödsfall inom sjukvården. Slutsatsen är att händelsen berodde på brister inom ledning och styrning av verksamheten. 

(0 kommentarer)

Kultur

Generna berättar om neandertalarnas roll i människans utveckling 2184

Neandertalmänniskan hade för 350 000 år sedan nått till södra England och delar av östra Asien. Homo sapiens, den moderna människan, hade för 90 000 år sedan nått till östra Medelhavskusten (Galiléen) och för 40 000 år sedan möttes de båda arterna. I något skede skedde en låggradig blandning av gener.

(1 kommentarer)

Recension

Stupsittande underkäksskakning och andra läkemedel 2185

Sjukgymnastikens historia berättar hur den "manuella medicinen" inom hälso- och sjukvård har använts som komplement till skolmedicinska terapier. Recensent: Motzi Eklöf, docent och lektor, Linnéuniversitetet,
Kalmar.

(0 kommentarer)

Aldrig för sent för stroke-rehab 2186

Kardiologen Magnus Edner har skrivit en bok om sitt möte med sjukvården som strokepatient. Han kritiserar rutinerna för rehabilitering i Sverige, men fastslår att det aldrig är för sent att börja rehabilitera. Daniela Bjarne, sakkunnig i STROKE-Riksförbundet recenserar.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!