Annons
Annons Annons

Nr 48/2018

Signerat

Vi IT-rondar för bättre IT-verktyg 1969

»… professionen måste vara del­aktig för att få system som hjälper i stället för stjälper.«

(0 kommentarer)

Debatt

Argumenten för »sällankirurgi« liknar mest fromma förhoppningar 1982

Då underlaget är för litet för att göra en relevant jämförelse framstår en del av argumenten för att behålla »sällankirurgi« vid mindre enheter mest som fromma förhoppningar om utfall. Man bör varken lura sig själv, politiker eller patienter med påståenden som saknar grund, anser David Bock et al. 

(2 kommentarer)

Leder ekonomiska intressen till censur av vetenskapliga tidskrifter? 1982

Det finns risk för att redaktörer vid vetenskapliga tidskrifter idkar självcensur för att inte äventyra förlagets vinst och tidskriftens existens, anser Niels Lynøe.

(0 kommentarer)

Nyheter

Riksdagsdebatt om att ta bort AT 1970

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ta bort kravet på allmäntjänstgöring, AT. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2020. Nästa vecka ska riksdagen fatta beslut i frågan.

(0 kommentarer)

Felaktiga konsultupphandlingar för miljonbelopp vid Karolinska 1970

Karolinska universitetssjukhuset har genomfört otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster till ett värde av 92 miljoner kronor. Den bedömningen gör en advokatbyrå som på uppdrag av landstinget genomfört en granskning.

(0 kommentarer)

Norsk legitimation för läkare utbildad i Polen räckte inte i Sverige 1970

En läkare som genomgått sin utbildning i Polen och därefter beviljats läkarlegitimation i Norge kunde inte automatiskt få en svensk legitimation. Det bedömningen gör Kammarrätten i Stockholm.

(0 kommentarer)

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen 1970

Läkarfacket i Västra Götalandsregionen protesterar mot hälso- och sjukvårdens budget för nästa år, som de anser ökar glappet mellan förväntningarna på vad de ska göra och möjligheterna att kunna göra det. Kommunal, Vision och Vårdförbundet ställer sig också bakom protesten.

(0 kommentarer)

Han blir SLF students ordförande 1971

Theodor Lav, läkarstudent i Lund, har valts till ny ordförande för Sveriges läkarförbund student, SLF student. Han tar över efter André Hermansson från årsskiftet och går även in i Läkarförbundets styrelse som adjungerad ledamot.

(0 kommentarer)

Kirurgprofessor: Studenter svajpar bort hantverksskicklighet 1971

För mycket tid framför skärmar och för lite tid till att använda händerna. Därför har studenterna blivit sämre på att sy patienterna, menar professor i kirurgi.

(0 kommentarer)

SLS om Nergårdhs delbetänkande: Resursöverföringen en knäckfråga 1971

En utbyggnad av hälso- och sjukvården nära befolkningen är nödvändig, men det är viktigt att resursöverföringen sker utan att riskera försämringar av kvaliteten i vården som helhet. Det är en av synpunkterna från Läkaresällskapet.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 - Heidi Stensmyren öppnade mötet 1973

Fortbildning och att fler läkare blir chefer är ödesfrågor för läkarkåren. Det sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren när hon öppnade årets fullmäktigemöte på Waterfront i Stockholm under onsdagsförmiddagen.

(0 kommentarer)

Livlig debatt om underläkarlöner - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018: 1974

Underläkarnas löner ledde till en intensiv debatt. Till slut fick Sveriges yngre läkares förening, Sylf, och SLF Student igenom sin linje. Förbundsfullmäktige beslutade att underläkarnas löner ska vara en prioriterad fråga för förhandlingsdelegationen.

(2 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 - Mer stöd för våldsutsatta läkare i psykiatrisk akutvård 1974

Inte fler metalldetektorer, men mer stöd för läkare på psykiatriska akutmottagningar. Det ska förbundet nu verka för.

(1 kommentarer)

Nyformulerat vårdplatsmål togs in i verksamhetsplanen - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 1975

I Läkarförbundets verksamhetsplan ska det föras in ett mål som uttryckligen anger att vårdplatserna ska öka till antalet. Det beslutade Läkarförbundets fullmäktige.

(0 kommentarer)

Fullmäktige sa ja till styrande principer - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 1975

Läkarförbundets fullmäktige sa ja till förbundsstyrelsens förslag om ett antal principer som bör gälla för styrningen av hälso- och sjukvården.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 - Vilken tycker du är den viktigaste frågan på fullmäktigemötet? 1976

Läkartidningen frågade fem av de närmare 140 fullmäktigeledamöterna.

(1 kommentarer)

It-frustration fick gehör - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 1976

Motion med 18 avsändare röstades igenom – Sveriges läkarförbund ska arbeta hårdare för större inflytande i it-utvecklingen.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 - Visselblåsare fick stående ovationer 1978

För att Karolinska institutet ska kunna blicka framåt måste man lära av historien, inte med maktövergrepp förneka den. Det var budskapet när två av visselblåsarna i Macchiarini-fallet talade på Läkarförbundets fullmäktigemöte på onsdagen.

(1 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 - Fler läkare behövs som vårdcentralschefer 1978

Läkarförbundet ska jobba för att fler vårdcentraler leds av läkare. Man ska också diskutera hur lönerna för verksamhetschefer inom primärvården på sikt kan höjas, för att få fler läkare att vilja bli chefer. Det beslutade fullmäktige på torsdagen.

(2 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 - Beslut i korthet 1978

Fullmäktige tog ställning till omkring 50 motioner. Här är ytterligare några av dem. 

(0 kommentarer)

Medlemsavgiften höjs med 48 kronor - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 1979

Höjningen av Läkarförbundets medlemsavgift slogs fast enligt styrelsens förslag. Men till skillnad från vad som först förordats blir det en årligen återkommande fråga på fullmäktigemötena.

(0 kommentarer)

Mål: Ökad medvetenhet om behandlingsbegränsningar - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 1979

Läkarförbundet ska arbeta för att öka medvetenheten hos allmänhet och sjukvårdsanställda om behandlingsbegränsningar i vården.

(0 kommentarer)

Heidi Stensmyren omvald - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 1980

Heidi Stensmyren omvaldes på torsdagen till en tredje period som ordförande.

(0 kommentarer)

Här är den nya förbundsstyrelsen - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 1980

Tre nya namn tog plats i förbundsstyrelsen, Saad Rammo, Torsten Mossberg och Theodor Lav.

(0 kommentarer)

Sofia Rydgren Stale andre vice ordförande - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 1980

Sofia Rydgren Stale valdes till andre vice ordförande i Läkarförbundet efter en omröstning.

(0 kommentarer)

Krönika

»På bussen hem söker jag på internet om cancer och tumörer … men nu även som anhörig.« 1985

Det är svårt att koncentrera sig på diagnoser man måste ställa i jobbet på vårdcentralen när lillebror berättar på familjechatten att han ska till skiktröntgen akut. AT-läkaren Mia Lind berättar om en dag då rollen som orolig anhörig gick en brottningsmatch med den professionella läkarrollen.

(0 kommentarer)

Kultur

Kampen mot aids dröjde – miljontals människor dog - Prisbelönt bok om hur aktivister och forskare lyckades tämja epidemin – till slut 2016

Samhällets senfärdighet att erkänna och börja bekämpa aids som en virussjukdom i egen rätt kostade hundratusentals liv, bara i USA. Traumat kring homosexualitet och aids, men också okunskap om sjukdomen bidrog till den fördröjningen. Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro, har läst en prisbelönt bok som skildrar hur aktivister och forskare i samverkan  till slut lyckades tämja aids-epidemin.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Vårt arbete bygger faktiskt på nätverk och relationer« 2021

Anna Karlsson, specialistläkare inom geriatrik, arbetar i Närsjukvårdsteamet västra Skaraborg, ett utvecklingsarbete sedan tio år som väckt internationell uppmärksamhet och fått inhemska uppföljare.  

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Att införa och utmönstra metoder 1987

»För att uppnå verklig och varaktig förbättring av kvaliteten i hälso- och sjukvården krävs att professionen är involverad …«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Ulrika Marking - 5 frågor till Ulrika Marking 1987

Ulrika Marking, ST-läkare vid infektionskliniken, Danderyds sjukhus i Stockholm, har tillsammans med kollegor har skrivit en fallbeskrivning om ornitos. 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Labbdiagnostik av sällsynta sjukdomar kan bli bättre - Både metodernas tillförlitlighet och personalens medvetenhet spelar roll – ornitos är ett bra exempel 1988

Förbättrad diagnostik av sällsynta sjukdomar beror både på sjukvårdspersonalens kunskaper och på tillgången till effektiva diagnostiska metoder.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ny kunskap om riskfaktorer för subdural blödning hos spädbarn 1990

En befolkningsstudie med barn födda i Sverige 1997–2014 som följdes under första levnadsåret ger ny kunskap om förekomst, riskfaktorer och diagnostik av subduralblödning. Incidensen var 16,5 per 100 000 spädbarn, dödligheten var 6,5 procent och pojkar var överrepresenterade, visar studien.

(0 kommentarer)

Allvarlig komplikation vid koloskopi skiljer sig åt mellan landstingen 1990

Det finns stora skillnader avseende risken att drabbas av en allvarlig blödning eller perforation i samband med en koloskopi beroende på i vilket landsting som koloskopin utförs. Det visar en kohortstudie av alla i Sverige registrerade koloskopier i öppen- och slutenvårdsregistret under åren 2001–2013.

(1 kommentarer)

Statistisk modell påvisar felmarginaler i åldersbedömningar 1991

En statistisk modell har skapats för att uppskatta risken för felklassificering av barn respektive vuxna med Rättsmedicinalverkets modell av åldersbedömningar. Resultatet visar att ungefär en tredjedel av dem som var barn har felbedömts som vuxna, och av de vuxna är det cirka 7 procent som felbedömts som barn.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Ornitos är sannolikt under­diagnostiserad i Sverige - Rätt metodik krävs: 5 av 24 svenska mikrobiologiska laboratorier har konstaterat 96 procent av alla fall 1992

Ornitos är en potentiellt allvarlig infektion, som sprids via fågelexkrement. Det finns anledning att tro att ornitos är underdia­gnostiserad; 96 procent av påvisade ornitosfall i Sverige de senaste 3 åren har konstaterats på fem laboratorier där diagnostiken utförs som rutin vid andra luftvägsfrågeställningar. 

(0 kommentarer)

Autotransplantation av mjältvävnad – splenos – är ett ovanligt tillstånd - Upptäcks oftast vid kirurgi eller radiologisk undersökning hos patienter med tidigare buktrauma 1997

Handläggningen av patienter med mjältruptur efter buktrauma är välkänd. Efterföljande tillstånd, autotransplantation av mjältvävnad (splenos), är däremot till stor del förbisett eller inte allmänt känt. Splenos bör ingå som differentialdiagnos i samband med utredning av abdominella, pelvina, torakala eller subkutana noduli hos patienter med anamnes på mjält­trauma och splenektomi.

(3 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Utredning av diarré 2000

Diarré definieras som ändring i avföringen avseende frekvens, konsistens och mängd: tre eller fler dagliga avföringar med lös eller vattnig konsistens som överstiger 200 g/dygn eller 200 ml/dygn. Diarré är ett symtom, inte en sjukdom i sig, med flera olika orsaker och patofysiologiska mekanismer.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!