Annons
Annons Annons

Nr 49 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Nattligt uppdrag kantat av tvivel 2190

»Min öppningsfras på akuten är gärna ett allmänt hållet: ’Varför söker du till oss i dag?’« 

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Triglycerider – nygammal riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom - Subgruppsanalys visar på betydelsen efter akut koronart syndrom 2208

Triglycerider bör återigen betraktas som en viktig riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom. Nya ansträngningar bör göras för att försöka minska den kvarstående risken vid statinbehandling genom att minska halten av triglyceridrika lipoproteiner i blodet.

(0 kommentarer)

Nya rön

Naturligt åldrande kan förklara minskad allergisk sensibilisering 2210

Hög incidens av och låg remission från allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar förklarar hög förekomst av sensibilisering vid 19 år. Bland vuxna ses ett omvänt mönster med låg incidens och hög remission, visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Mekanisk aortaklaff gav bättre överlevnad än biologisk protes 2210

Patienter i åldern 50–69 år som efter kirurgiskt byte av aortaklaffen fick en mekanisk aortaklaffprotes hade bättre överlevnad jämfört med dem som fick en biologisk aortaklaffprotes, visar en studie presenterad i European Heart Journal.

(1 kommentarer)

Tveksamt screena gravida för asymtomatisk bakteriuri 2211

Vid asymtomatisk bakteriuri hos gravida kvinnor rekommenderas generellt antibiotikabehandling. I en prospektiv studie undersöktes 5 000 gravida med primärt utfallsmått pyelonefrit med eller utan prematur förlossning. Denna studie kunde inte visa att obehandlad asymtomatisk bakteriuri orsakar prematur förlossning.

(0 kommentarer)

Telefonuppföljning gav förbättrade riskfaktorvärden för högriskpatienter 2211

I en nyligen publicerad studie jämfördes uppföljande vård för patienter med diabetes eller kronisk njursvikt enligt nuvarande rutin med en ny förebyggande åtgärd med telefonuppföljning. Förbättrade riskfaktorvärden sågs med den nya metoden.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Allvarlig silikos finns ännu i Sverige 2212

Arbetsmiljön i Sverige kan fortfarande innebära en risk för stendammslunga. Risken förbyggs bäst genom noggrann kontroll av dammhalterna.

(1 kommentarer)

Översikt

Spontan kranskärls­dissektion kan orsaka akut koronart syndrom - Ovanligt tillstånd som kräver genomtänkt handläggning och mer forskning 2214

Spontan kranskärlsdissektion är en icke-traumatisk skada som uppstår i kärlväggen genom dissektion i intima eller blödning i media. Tillståndet drabbar framför allt kvinnor och är en ovanlig orsak till akuta koronara syndrom. Orsakerna är multifaktoriella, och spontan läkning förekommer i hög grad.

(0 kommentarer)

Primär aldosteronism är en under­diagnostiserad orsak till hypertoni - Viktigt hitta odiagnostiserade patienter – effektiv behandling finns 2219

Screening för primär aldosteronism är enkel med aldosteron/reninkvot i plasma. Screening kan göras under pågående läkemedelsbehandling för hypertoni, dock aldrig under behandling med mineralkortikoidreceptorantagonister eller amilorid. Behandlingen är effektiv och består av minimalinvasiv binjurekirurgi eller specifik medicinsk behandling.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Vetenskapligt stöd saknas för effekt av naltrexon i låg dos 2224

Vad finns det för forskning kring användandet av naltrexon i låg dos mot autoimmuna sjukdomar som multipel skleros och autoimmuna artriter? I Norge finns ett preparat som heter LDN (3 mg).

(1 kommentarer)

Signerat

Mångfald skapar trygghet och kontinuitet för patienten 2195

»I Läkarförbundets primärvårdsenkät, som presenteras under hösten, bekräftas det som redan konstaterats i ett flertal andra enkäter […] Ju mindre mottagning desto nöjdare patient!«

(1 kommentarer)

Debatt

Riktlinjer för HPV-screening bör omprövas 2197

De svenska riktlinjerna för HPV-baserad screening mot cervixcancer bör harmonieras med de europeiska, skriver Maria Fröberg och medförfattare.

(0 kommentarer)

HPV-screening mot livmoderhalscancer – Socialstyrelsens kalkyl för pessimistisk 2228

Socialstyrelsens bedömning att primär HPV-screening kan minska antalet kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer med 60 per år är synnerligen pessimistisk, anser Erik Wilander.

(1 kommentarer)

Gruppbehandling bra komplement efter obesitaskirurgi 2229

Gruppbehandling efter obesitaskirurgi är ett bra komplement till den somatiska eftervården, och ett stöd för patienter och vårdgivare, skriver Gerda Adelgren och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

»Glöm inte fråga om jobbet …« - KOL och astma kan orsakas eller förvärras av arbetet 2200

En ung kvinna fick svår astma när hon började inom bearbetningsindustrin. Det tog ett år innan sambandet mellan skärvätskorna på jobbet och sjukdomen upptäcktes. Cirka 15 procent av all KOL och astma hos patienter i vuxen ålder är yrkesrelaterad.

(0 kommentarer)

Risk att kunskap försvinner om mindre vanliga sjukdomar 2203

Luftvägssjukdomar med stark koppling till arbetslivet, men som är mindre vanliga, är bland annat silikos, allergisk alveolit och mesoteliom. Det finns en risk för att kunskapen om dessa sjukdomar håller på att försvinna, inte minst bland röntgenläkare.

(0 kommentarer)

Fransstylister – en ny grupp som blir sjuk av jobbet 2204

Välkända hälsofarliga ämnen, som cyanoakrylater, kan plötsligt dyka upp i helt nya miljöer. Den senaste tiden har så pass många fransstylister blivit sjuka att landets arbets- och miljömedicinska kliniker har startat ett nationellt nätverk.

(0 kommentarer)

De skrev Årets artikel i Läkartidningen 2015 2205

Vinnarna av Läkartidningens utmärkelse Årets artikel 2015 fick ta emot priset på Medicinska riksstämman den 3 december. Se fler bilder här.

(0 kommentarer)

Medicinska riksstämman 2015 - Tre tips inför stämman 2205

Den 3 och 4 december hålls Medicinska riksstämman på Waterfront i Stockholm. Redaktionen bad Jan Östergren, Läkartidningens medicinske huvudredaktör, att välja tre av dryga hundratalet programpunkter.:

(0 kommentarer)

Skånes primärvårdsläkare de mest missnöjda med IT-systemen 2206

Primärvårdsläkarna i Skåne är mest missnöjda av alla primärvårdsläkare i Sverige med hur IT-systemen fungerar. Det visar uppgifter från Läkarförbundets nya primärvårdsenkät.

(1 kommentarer)

Tre frågor till blivande ordförande Linus Perlerot - Nytt namn och ny ordförande för MSF 2206

Den 1 januari 2016 byter Medicine studerandes förbund, MSF, namn till Sveriges läkarförbund student. Då kliver även förbundets nye ordförande, Linus Perlerot, på sin post. Han vill sätta fokus på både interndemokrati och extern påverkan.

(0 kommentarer)

Bra första stopp på Sverigeronden 2206

Skåne var första stoppet för »Sverigeronden« – Läkarförbundets turné bland landstingen. En bra start, tycker ordförande Heidi Stensmyren.

(0 kommentarer)

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning 2207

Vårdcentralerna i Skellefteå är hårt drabbade av underbemanning. Primärvårdsläkarna där har skrivit ett upprop för att påtala situationens allvar, och nu förbereder de en anmälan till Arbetsmiljöverket.

(0 kommentarer)

Patientsäkerhet

IVO kritiserar »oskuldskontroller« 2207

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot en läkare som vid två tillfällen utfört »oskuldskontroller«. Läkaren har i övrigt en prickfri tjänstgöring och myndigheten kommer inte att vidta ytterligare utredningar.

(0 kommentarer)

Läkare ville få sin rätt att förskriva narkotika inskränkt – HSAN sa nej 2207

Läkaren begärde själv att hans behörighet att förskriva läkemedel som innehåller vissa substanser skulle begränsas. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, avslår dock ansökan, eftersom en begränsning inte kan omfatta endast vissa läkemedel som innehåller substanserna.

(0 kommentarer)

Kultur

Vår erfarenhet av beprövad erfarenhet - Några begreppsprofiler och ett verktyg för precisering 2230

Att använda etablerad praxis som proxy för beprövad erfarenhet kan vara problematiskt, skriver Johannes Persson och Lena Wahlberg vid Lunds universitet.

(1 kommentarer)

Sagan om det entomologiska kvinnorovet 2232

Bronsskulpturen av den handikappade kvinnan som rövas bort står på hög piedestal vid ingången till lärosätet. Arrangemangets konstnärliga värde har nu varit omtvistat i över ett halvsekel.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!