Annons Annons

Nr 51–52/2019

Inledare

God samverkan får patienterna att komma hem 2039

Av artikeln framgår även läkarnas centrala roll i detta arbete. Om de, tillsammans med övriga personalgrupper, får möjlighet att arbeta fokuserat på att vårda patienterna i hemmet eller på boendet ger det resultat i form av färre inläggningar.

(0 kommentarer)

Signerat

Läkare kan leda utvecklingen framåt 2041

Många läkare är utmärkta chefer, men många som i dag är chefer hade inte blivit det om det inte varit för att kollegor hade uppmanat dem att ta den rollen.

(1 kommentarer)

Debatt

Apropå! Nationell infrastruktur för hälsodata – börja bygget nu 2052

Regeringen bör omgående inrätta en nationell forsknings- och utvecklingsmiljö där Sveriges nya infrastruktur för hälsodata kan börja byggas. Dialog, samarbete och professionen i förarsätet är rätt väg framåt. Det finns inte tid för fler utredningar, skriver Fredrik Öberg.

(5 kommentarer)

Nya lösningar krävs för att komma till rätta med vårdens problem 2052

Mer resurser och satsning på primärvården har varit svaret på vårdens problem sedan 1980-talet. När nu problemen kvarstår, låt oss fundera på andra lösningar. Ett alternativ kan vara ett försäkringsbaserat system. Obamacare i USA eller sjukvårdssystemen i Nederländerna och Schweiz är då väl värda att titta närmare på, skriver Henrik Waldenström.

(19 kommentarer)

Apropå! Kvalitetsregister, organregister, etik och juridik 2054

Självklart ska patienternas medverkan i forskning vara frivillig, men den borde icke desto mindre vara en del av samhällskontraktet, skriver Lars Jacobsson. Han konstaterar att dagens patienter får en alltmer effektiv vård tack vare att gårdagens patienter medverkat i forskningsprojekt.

(1 kommentarer)

Nyheter

Stockholm utreder remisskrav till akuten 2042

Region Stockholm ska utreda remisskrav för patienter som söker till sjukhusens akutmottagningar. Distriktsläkarföreningen varnar för dubbelarbete och befarar ökad arbetsbelastning på vårdcentralerna.

(1 kommentarer)

Läkarförbundet ratar idé om apotekare som förskrivare 2043

Läkemedelsverket utreder om apotek ska få skriva ut receptbelagd springmaskmedicin till sina kunder. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är dock skeptisk.

(4 kommentarer)

Manifestationer mot neddragningar lockade tusentals 2043

Omkring 3 000 personer samlades i lördags för att manifester mot neddragningarna i sjukvården i Stockholm. Och i Göteborg hölls en annan manifestation precis samtidigt.

(0 kommentarer)

Nytt avtal ska hjälpa läkare som riskerar uppsägning 2044

Regionanställda som riskerar arbetslöshet ska kunna få fortbildning och kompetensutveckling redan innan varsel och uppsägningar blir aktuella. Det är innebörden av en ny överenskommelse mellan fack och arbetsgivare.

(1 kommentarer)

Nio av tio läkarstudenter tar ut läkarexamen 2044

88 procent av studenterna på läkarutbildningarna tar ut läkarexamen. Det är den näst högsta examensfrekvensen på de stora utbildningarna med yrkesexamen, enligt nya siffror från Universitetskanslersämbetet.

(0 kommentarer)

Svenska allmänläkare mer stressade än kollegorna i andra länder 2044

65 procent av läkarna i primärvården upplever arbetet som mycket eller oerhört stressigt. Däremot är de relativt nöjda nöjd med att arbeta som läkare. Det visar resultat från en stor internationell jämförelse.

(5 kommentarer)

Patientnämnd larmar om felaktiga dödsbevis 2044

På senare tid har läkare i Stockholm utfärdat felaktiga dödsbevis för fyra levande patienter. Enligt regionens patientnämnd har antalet felaktiga dödbevis ökat de senaste åren.

(0 kommentarer)

WHO vill tillfälligt stoppa HPV-vaccin till pojkar 2044

Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar länder att avvakta med HPV-vaccinering av pojkar. Anledningen är att det är brist på vaccin och att flickor ska prioriteras. 

(0 kommentarer)

Läkare på språng bäddar för tidig hemgång 2046

Den tid som utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhus har halverats på tre år. Den nya samverkanslagen satte eld i baken på kommunerna – men det är inte den enda förklaringen till framgången.

(0 kommentarer)

»Viktigast att patienterna har en fast namngiven läkare« 2050

Sveriges mest kända läkare inom hemsjukvård lovade i Läkartidningen för två år sedan att halvera antalet dagar på sjukhus för patienter i Borgholm. Nu finns facit: han lyckades.

(0 kommentarer)

Krönika

»Om kvällarna var hon glädjestrålande, den onda ryggen till trots.« 2057

Som sommarjobbande ungdom i vården får man sprita britsar, bädda rent och gå ärenden tills ryggen värker. Men man träffar också människorna, de som jobbar för att hjälpa och de som får lindring eller tröst. Man ser och förstår och strålar av glädje på kvällen. Nina Cavalli-Björkman berättar.

(0 kommentarer)

Kultur

Julen som klinisk erfarenhet 2090

En jul på lasarett är kliniskt förknippad med en annorlunda erfarenhet. Jourstämning, stiltje, rutiner satta ur spel – men också en hel del ljusa stunder. Stephan Rössner, professor emeritus, har samlat julminnen från åtskilliga år.

(3 kommentarer)

Schuberts taktpinne till julklapparnas marsch in i tomtesäcken 2092

För människor som vill ta sig an uppgiften att försöka leda andra människor finns svaren i kulturen. Därför, på julafton, när klapparna marscherar in i tomtesäcken är det tryggt att veta att taktpinnen förs av en genial tonsättare.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Det är gott att få sjunga om hopp och ljus« 2093

Maria Norburg Tell, ST-läkar i allmänmedicin, är också »singer-­songwriter« med egenkomponerade julsånger på repertoaren. På hennes nya skiva deltar hela familjen i framförandet.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Malin Bengnér 2059

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, beskriver tillsammans med kollegor utbrott av barnsängsfeber på två av regionens förlossningsavdelningar.

(0 kommentarer)

Reflexion

Önskelista till Tomten 2059

»För att göra det enklare för Dig kommer här min önskelista i samlad form: …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården - En stötta för rättvis fördelning av våra gemensamma resurser 2060

Prioriteringsplattformen formulerar ­centrala idéer om sjukvårdens mål och värden. De kan och bör vara oförändrade, även om förutsättningarna att uppnå dem ändras. Gränserna  för de behov som samhället anser att den offentliga sjukvården ska tillgodose kan ändras utan att de grundläggande målen överges.

(0 kommentarer)

Nya rön

Association mellan depression och abdominellt aortaaneurysm 2062

I en studie undersöktes sambandet mellan depression och senare utveckling av abdominellt aortaaneurysm. Studiens resultat tyder på att depression bör evalueras som en möjlig riskfaktor i samband med att man överväger strategisk ultraljudsscreening av personer med ökad risk för abdominellt aortaaneurysm.

(0 kommentarer)

Kirurgiska och neurologiska komplikationer vid epilepsikirurgi 2062

En avhandling från Göteborgs universitet har undersökt komplikationer och anfallsförsämring efter epilepsikirurgi. Resultaten visar att 4,0 procent av de opererade hade fler anfall efter två år än före operationen, medan 37 procent hade varit helt anfallsfria efter operationen.

(0 kommentarer)

Högt blodtryck på akuten en riskfaktor för framtida kardiovaskulär sjukdom 2063

I en kohortstudie dras slutsatsen att högt blodtryck på akuten har en stark koppling till framtida kardiovaskulär sjukdom och att höga nivåer inte bör ignoreras utan ses som en möjlighet att optimera eller sätta in antihypertensiv behandling.

(2 kommentarer)

Tveksam klinisk nytta av målstyrd vätskebehandling 2063

En avhandling från Linköpings universitet pekar på brister i de gängse rekommenderade metoderna för målstyrd vätskebehandling. I stället rekommenderas att integrera algoritmer för målstyrd vätskebehandling i en totalöversyn av patienten som inkluderar andra parametrar såsom vätskebalans, hjärtfrekvens, blodtryck och laktat.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Hög personlig läkar­kontinuitet i primärvård förenad med färre besök på akutmottagning - En populationsbaserad studie i Jönköpings sjukvårdsregion 2065

En originalstudie visar att hög personlig läkarkontinuitet i primärvård var förenad med lägre antal läkarbesök på akutmottagningar, och att sambandet var störst för yngre vuxna. Däremot var god tillgänglighet till läkarbesök eller telefonrådgivning av sjuksköterska på vårdcentral inte förenad med lägre antal akutmottagningsbesök.

(2 kommentarer)

Vårdutveckling

Utbrott av barnsängsfeber på två förlossningsavdelningar - Trolig smittspridning från personal i fyra av fem fall – bristande följsamhet till basala hygienrutiner 2070

Utredningen av två utbrott av barnsängsfeber presenteras. Hos fyra av de fem patienterna med barnsängsfeber hade smittspridning sannolikt skett från personal. Smittspridningen hade sannolikt kunnat undvikas genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner.

(0 kommentarer)

Etik och läkarroll

Oredlighet i forskning – regleras i lag från årsskiftet - Lagen ökar rättssäkerheten men täcker inte alla omoraliska beteenden i forskningen 2074

Lagen ökar rättssäkerheten men täcker inte alla omoraliska beteenden i forskningen. Sammanslutningen All European Academies har ställt samman en rad »oacceptabla« beteenden.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!