Annons
Annons Annons

Nr 5/2018

Inledare

Stockholm på väg att etablera en ny vårdnivå 167

I artikeln konstateras att de tio närakuterna »ska vara knutna till ett akutsjukhus, men också ha tillgång till röntgen och laboratorium samt kunna ta emot ambulanser och samverka med en geriatrisk klinik«.

(0 kommentarer)

Signerat

Sverige behöver en mångfald av vårdgivare 169

»Vårdgivare i olika driftsformer och storlek ökar förutsättningarna för
ett effektivt resursutnyttjande.«

(2 kommentarer)

Debatt

Vi måste bli bättre på att diagnostisera typ 1-diabetes 177

Incidensen av typ 1-diabetes hos barn och ungdomar ökar, men diagnosen ställs ofta sent och ketoacidos har blivit allt vanligare. Allmän autoantikroppsscreening kan diskuteras, anser Johnny Ludvigsson.

(2 kommentarer)

Släpp in funktionella neurologiska tillstånd i neurologins finrum 178

Sverige är på efterkälken vad gäller funktionella neurologiska tillstånd. För att förvalta ett spirande intresse för området krävs att vårdorganisatörer och professioner inleder ett nationellt arbete med utveckling av kunskapsstöd och riktlinjer, skriver Carl Sjöström och Anders Lundin.

(8 kommentarer)

Nyheter

Studie i Göteborg och södra Bohuslän: - Hälften av ST-läkarna upplever arbetsrelaterad stress 170

ST-läkaren Karin Pokorny har undersökt i vilken omfattning ST-kollegorna i allmänmedicin upplever arbetsrelaterad stress. Hon har även undersökt om det finns några skillnader beroende på läkarens kön och vårdcentralens driftsform.

(0 kommentarer)

Ersta psykiatriska klinik – nu tvärvänder alliansen i Stockholm 170

Nu tvärvänder alliansen i Stockholms läns landsting: En psykiatrisk mottagning särskilt för vårdpersonal ska få finnas kvar. Men det är inte säkert att det blir Ersta sjukhus som får uppdraget.

(0 kommentarer)

Nej till blocköverskridande utredning om vårdens finansiering - Politiker i debatt om sjukvården: 171

Primärvårdsreform, vårdplatsbrist, sjukvårdens finansiering och #metoo. Det var några av de frågor som diskuterades när Läkarförbundet på onsdagen bjöd in till sjukvårdspolitisk debatt.

(0 kommentarer)

Mer stöd för cannabisläkemedel vid svår epilepsi 171

Patienter med en svår form av epilepsi fick betydligt färre epileptiska anfall om de fick tilläggsbehandling med ett cannabisläkemedel, enligt en ny randomiserad fas 3-studie i Lancet.

(0 kommentarer)

Läkare på distans från Bolivia – region utreder sig själv 171

Kan en läkare sitta i Sydamerika och där hantera svensk patientdata för att bedöma sina patienter? Den frågan utreder Region Jämtland Härjedalen, efter att en läkare i regionen har gjort just det.

(0 kommentarer)

Nya närakuter ska avlasta akutmottagningarna i Stockholm 172

De tio nya närakuter som i år etableras i Stockholm är tänkta att avlasta sjukhusens akutmottagningar. Men satsningen ifrågasätts av den lokala läkarföreningen som hellre vill se ökade resurser till primärvården.

(3 kommentarer)

Krönika

»Jag tror, trots alla skräckhistorier, att personal i sjukvården är trogna sina patienter.« 179

Har man väl upplevt vad svensk sjukvård kan ge någon som verkligen behöver den vill man, som Hans Olsson i sin krönika, tacka läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, ambulanspersonal, sekreterare, städarna på avdelningarna och alla andra som drar runt sjukvårsapparaten.

(2 kommentarer)

Kultur

Författaren F Scott Fitzgerald: - Alkoholismens antihjälte 210

Författaren F Scott Fitzgerald och alkoholen följdes åt under ett helt liv. Framgången med böckerna han skrev gjorde honom rik, alkoholismen till en antihjälte på väg mot sin undergång. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand berättar historien om ett missbruk.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Katastrofmedicin är en interprofessionell vetenskap« 213

Karin Hugelius, medicine doktor, anestesi- och ambulanssjuksköterska, är medförfattare till boken »Krishantering i praktiken«. Hon undervisar i akut-, ambulans- och katastrofsjukvård vid Örebro universitet.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Ta läkarens livslånga lärande på allvar 181

»För att effektivt kunna leverera sjukvård av god kvalitet behöver läkare kontinuerlig kompetensutveckling …«

(1 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Sofia Sunnerud 181

Sofia Sunnerud, doktorand och ST-läkare i Linköping har tillsammans med medförfattare har gjort en enkätstudie kring hjärtscreening av elitidrottare.

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvården - Patientutbildning, rökslutarstöd och fysisk aktivitet är prioriterat – även fysioterapeut bör inkluderas i teamet 182

Korrekt diagnos och behandling av patienter med astma eller KOL ger ökad livskvalitet. Socialstyrelsens riktlinjer bedöms kräva 4,8 timmar för astma/KOL-sjuksköterska och 1,3 timmar för fysioterapeut per 1 000 listade patienter och vecka, och dessutom 1–2 timmar per vecka för astma/KOL-ansvarig läkare.

(1 kommentarer)

Nya rön

Oro för återfall i tyreoideacancer kopplades till sämre livskvalitet 184

Uppfattningen att patienter med tyreoideacancer har kvarvarade symtom trots att de är botade stärks i denna avhandling. En noggrann utvärdering och behandling av symtom är viktiga för att förbättra livskvaliteten.

(1 kommentarer)

Genotypning möjligt instrument för bättre depressionsbehandling 184

Genotypning av CYP2C19 skulle vara kunna vara ett bra instrument för individualiserad dosering av escitalopram och andra SSRI-preparat, enligt en ny studie.

(1 kommentarer)

Rapport

Låg följsamhet till rekommenderad hjärtscreening av elitidrottare - Lägesanalys i Östergötland 185

Riksidrottsförbundet rekommenderar hjärtscreening av elitidrottare mellan 16 och 35 års ålder, vilket är i linje med internationella riktlinjer. En enkätundersökning i Östergötland visar dock på att endast fyra av 22 svarande föreningar med elitaktiva idrottare genomförde screening.

(6 kommentarer)

Översikt

Intraoperativ strålbehandling vid primär operation för bröstcancer - TARGIT-A-studien ej konklusiv 188

Intraoperativ strålbehandling vid tidig bröstcancer har jämförts med extern postoperativ strålbehandling i en stor multicenterstudie, men studien lider av så allvarliga brister att de utgör hinder för införande av metoden i svensk rutinsjukvård.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Klassisk barnsängsfeber existerar fortfarande - 9 fall bland anmälningar till LÖF under 2010–2014 192

Av anmälningar till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) under 2010–2014 rörde 33 obstetriska infektioner, däribland 14 fall av endometrit. I 9 av fallen av endometrit var infektionen fulminant och förenlig med klassisk barnsängsfeber; i 2 fall var den livshotande.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Metylfenidat till gravida – risken förefaller vara låg 196

Även om det finns begränsad information om metylfenidat under graviditet förefaller risken för fosterskador vid välbehandlad ADHD vara låg. Man bör dock vara uppmärksam på eventuella utsättningssymtom hos barnet efter födsel.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!