Annons Annons

Nr 7 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Det som är bra förtjänar också nämnas 251

»I tidningarna läser vi om problem och missförhållanden inom sjukvården … Men hur mycket skrivs om den goda vården …?«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Enkla åtgärder i landstingen kan ge säkrare behandling vid sepsis - Tidig diagnos avgörande – laboratorier måste hantera blododlingar snabbare 266

Snabb mikrobiologisk diagnostik av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier är en patientsäkerhetsfråga. Det finns dock stora olikheter i laboratoriernas kapacitet och service för hur blododlingar hanteras och besvaras. Landstingen måste ta ansvar för förbättrade rutiner och maximalt utnyttjande av befintliga molekylärbiologiska metoder.

(0 kommentarer)

Män har högre risk för typ 2-diabetes än kvinnor - Flera faktorer samverkar till att män i arbetsför ålder bör ses som riskgrupp 268

Ökad bukfetma till följd av fysisk inaktivitet, ökat kaloriintag och ökad tobaks- och alkoholkonsumtion är en inkörtsport till typ 2-diabetes. Män tycks vara känsligare för dessa riskfaktorer än kvinnor.

(0 kommentarer)

Nya rön

Mentalt tränade kirurger blev bättre på laparoskopi 272

Kirurger kan förbättra sin kliniska prestation och stresstålighet i akuta situationer om de ägnar sig åt mental träning med fokus på de uppgifter som ska utföras. Det visar en kanadensisk randomiserad studie publicerad i British Journal of Surgery.

(0 kommentarer)

Tveksam effekt av paracetamol vid knäledsartros 272

En metaanalys publicerad i Annals of Internal Medicine jämförde effekten av befintliga behandlingsregimer vid knäledsartros. Läkemedel som administrerades genom ledinjektion visade störst effekt mot smärta; effektivast var hyaluronsyra.

(0 kommentarer)

Ghrelinhämmare möjlig behandling vid sexmissbruk 273

Möss som får ett tillskott av hormonet ghrelin ökar sin sexuella aktivitet och sina ansträngningar för att hitta en partner, och de som får ghrelinhämmare uppvisar motsatt effekt.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Svarstiderna kan kortas vid mikrobiologisk diagnostik av sepsis - Bättre öppettider på laboratorier och aktiv rådgivning ger snabbare terapi 274

En enkät till landets mikrobiologiska laboratorier visar stora skillnader avseende tillgänglighet, snabbhet och kommunikation med svarsmottagande enhet vad gäller positiva blododlingar. För snabbare svar krävs att laboratorierna erbjuder mer generösa öppettider, effektivare transportsystem och patientnära blododlingsinkubatorer samt tidig rådgivning till behandlande läkare.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Betydelsen av binjurevens­kateterisering vid primär aldosteronism - Nödvändig undersökning för många patienter då datortomografi kan leda fel 278

Primär aldosteronism är orsaken till högt blodtryck hos 5–10 procent av alla patienter med hypertoni. Tre patientfall belyser värdet av binjurevenskateterisering inför en eventuell operativ behandling av primär aldosteronism. 

(0 kommentarer)

Utbildning och forskning

Patientrapporterade SEFAS: - Frågeformulär bra utvärderingsmetod vid fot- och fotledsbesvär 283

Det har blivit allt vanligare att använda sig av patientrapporterade utvärderingsformulär där patienten själv svarar på frågor som berör upplevd smärta, funktion och hälsorelaterad livskvalitet. Här redogörs för SEFAS – ett för fot och fotled regionsspecifikt patientrapporterat utvärderingsinstrument.

(1 kommentarer)

Signerat

Folkhälsa är hälsosamma politiska beslut 255

»Lagstiftning, skatter, avgifter och subventioner bör därför användas mer aktivt för att understödja hälsosamma val.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

»Royal College« kan ge professionen större tyngd 256

Lars Kihlström och Jonas Nordquist (bilden) poängterar vikten av att läkarprofessionen deltar i remissarbete och lanserar idén om ett svenskt »Royal College«.

(1 kommentarer)

Apropå! Nya pyramider i vården - Dokumentation till döds 257

Det fanns en tid när man inom organisationsvärlden talade om att riva pyramiderna. Det senaste decenniet har visat hur man snabbt bygger upp dem igen, skriver Christer Petersson.

(0 kommentarer)

Privatläkarföreningen: - Socialstyrelsen lägger sten på börda 286

Privatläkarföreningens ordförande Staffan Henriksson anser att Socialstyrelsen lägger sten på börda med budskapet att privatläkarna genom bristande inrapportering till Patientregistret medvetet bryter mot lagen, och därmed allvarligt hotar patientsäkerheten.

(0 kommentarer)

Replik från Socialstyrelsen: - Bristerna är ingen nyhet 286

Här svarar Socialstyrelsens enhetschef Lars Grönvik (bilden) på kritiken från Privatläkarföreningen angående myndighetens arbete med inrapportering till Patientregistret.

(0 kommentarer)

Patientregistret och problemet med att ändra diagnos 287

Att Socialstyrelsen vill ha in diagnoskoder även från inskrivning i slutenvård rimmar mycket illa med målsättningen att minska den växande mängden patientnära administration, skriver Jonas Lindeberg.

(0 kommentarer)

Replik angående diagnoskodning: - Fastställd prioritetsordning finns 287

Socialstyrelsen är medveten om att det kan vara svårt att fastställa en slutlig diagnos för ett akutbesök, skriver myndigheten i denna replik till Jonas Lindeberg.

(2 kommentarer)

»Etiologi okänd« snart ett minne blott? - Bells pares, en ­kompressionsskada 288

»Etiologi okänd«. Så inleds de flesta artiklar om Bells pares. Här lanseras en hypotes vars riktighet inom en snar framtid bör kunna bevisas eller motbevisas med moderna radiologiska metoder, menar Roland Sahl.

(0 kommentarer)

Nyheter

Högskoleminister Helen Hellmark Knutsson: - Hon vill ha en dialog om läkarutbildningen 258

Den nya regeringen har inga planer på att fortsätta bygga ut läkarutbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning i en intervju med Läkartidningen. Frågan om utbildningen ska bli sexårig hänger däremot fortfarande i luften - först vill hon höra med arbetsgivarna hur de ser på saken.

(0 kommentarer)

Snart går nya ST i mål 261

Under februari kommer den nya ST-föreskriften att spikas. Fortfarande är det dock oklart när den kommer att träda i kraft. Det berättade Socialstyrelsen på Läkarförbundets studierektorskonferens på onsdagen.

(1 kommentarer)

När vårdvalet infördes glömdes ST bort 262

Många vuxenallergologer i Stockholm är över 60 år och specialiteten står inför en generationsväxling. Överläkaren Victoria Strand skulle gärna lära upp en ny kollega innan hon går i pension. Men det kan hon inte. För när vårdvalet i allergologi infördes glömdes ST bort.

(0 kommentarer)

Stockholms läns landsting: - Samverkansmodell är på gång  263

En modell för ST-utbildning i samverkan med enheter inom vårdvalet ska prövas senare i år. Först ut blir ÖNH, säger Maria Englund, personaldirektör på Stockholms läns landsting.

(0 kommentarer)

Efter turerna kring barnhjärtkirurgin - Rikssjukvårdsnämnden vill att lagen ses över 264

Planerna på en privat barnhjärtkirurgklinik i Skåne har fått Rikssjukvårdsnämnden att vända sig till regeringen. »Vi måste göra lagstiftaren medveten om att här finns ett potentiellt problem« säger nämndens ordförande, Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

(1 kommentarer)

Recension

Nästan allt om KOL i pedagogisk faktabok 289

Den svenska lungmedicinska specialiteten har samlat 69 författare för att skriva en så gott som heltäckande bok om KOL. Imponerande, anser anmälaren professor Amund Gulsvik, Universitetet i Bergen, Norge. 

(0 kommentarer)

Tänk efter – före – på mikrobloggen 290

Utvidgad yttrandefrihet via webbkanaler innebär vidgade möjligheter att ta ansvar för det man avsänder. En ny bok om läkare i bloggosfären belyser ämnet.

(0 kommentarer)

God insikt i barnallergologins mysterier 290

Miljöns betydelse, genetik och epigenetik är extra spännande kapitel i en ny bok om allergi och astma hos barn. En lärorik framställning även för erfarna barnallergologer, konstaterar Läkartidningens recensent.

(0 kommentarer)

Kultur

Noterat: - Ingen inläggning för inlagda rödbetor 291

När jag gick grundutbildningen fick vi ett råd av en gammal kirurg: »Ägna er åt att lära in anamnes och status. Behandlingar och undersökningar förändras. De ersätts av bättre«, skriver Lars Breimer.

(0 kommentarer)

Noterat: - Född i foajén på Grand Hotel i Lund 291

Naturvetenskapliga upptäckter av betydelse förblir sällan anonyma. Men ibland räddas de från namnlöshet av en latinare.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!