Annons
Annons Annons

Nr 7/2017

Inledare

Ta gärna del av Kjell Asplunds olika synpunkter 259

Kjell Asplund menar till exempel att kontinuitet är »oerhört försummat« i dag.

(4 kommentarer)

Signerat

Att styra med tillit – för patientens bästa 261

»Önskar regeringen uppriktigt att läkarna ska ta större ansvar är det också viktigt att släppa in oss.«

(0 kommentarer)

Debatt

Skapa samverkan mellan privata och offentliga stamcellsbanker 272

Privata och offentliga banker för navelsträngsstamceller samexisterar i de flesta länder. Ett utvecklat samarbete i Sverige skulle bland annat kunna rädda och förbättra framtida liv, öka valfriheten och bli ett värdefullt tillskott till stamcellsforskningen i landet, skriver Karolina Förnvik och Julio Illo Molin.

(6 kommentarer)

Markörbaserad journalgranskning hittar mer än toppen av ett isberg 272

Med markörbaserad journalgranskning kan man genom slumpvis utvalda vårdepisoder få en uppfattning om hur vanligt det är med skador inom somatisk slutenvård av vuxna, skriver Thomas Brezicka.

(0 kommentarer)

Efterlyses: Moderna och patientsäkra verktyg 273

Ansvaret att ta reda på det som behövs för att ge god och patientsäker vård är alltid den behandlande läkarens. Vems är ansvaret att erbjuda IT-system som möjliggör detta, undrar Marja Jurvanen.

(2 kommentarer)

Nyheter

Ny nationell samordnare ska ge förslag på hur primärvården kan stärkas 262

Flytta resurser från sjukhusen till primärvården! Att det är nödvändigt var de flesta deltagarna i den panel som Läkartidningen och Dagens Samhälle samlat på symposiet »Vårdmötet« överens om. Dessutom avslöjades det att en ny nationell samordnare snart ska sätta tänderna i just detta.

(7 kommentarer)

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas 263

Förra året fick Sveriges landsting och regioner betala 40 miljoner kronor för digitala vårdcentralsbesök. I år kan summan bli den dubbla. Förespråkare ser bättre tillgänglighet medan kritiker pekar på slöseri med skattepengar.

(2 kommentarer)

Kurs lär utlandsutbildade läkare svensk läkemedelskultur 264

För att tredjelandsutbildade läkare ska få en tidig inblick i sjukvårdssystemet och en mer meningsfull väntan på legitimation, testas nu en kurs om läkemedelsfrågor i Stockholm. Läkartidningen var med vid första tillfället.

(0 kommentarer)

Fler klarade andra omgången av medicinska kunskapsprovet 264

I andra omgången av det medicinska kunskapsprovet för läkare med examen utanför EU/EES klarade sig fler. 23 procent – 15 av 65 läkare – fick godkänt på den omdebatterade teoridelen.

(0 kommentarer)

»Macchiarini-skandaler kommer att inträffa igen« 266

Trots att han enligt egen utsago aldrig sysslat med karriärplanering har Kjell Asplund haft både tunga och varierande uppdrag. På senare år har han fått en särställning inom svensk hälso- och sjukvård – som utredaren alla vill ha.

(0 kommentarer)

Krönika

»För jag vet numera att jag tar mer i marklyft än vad slumpmässigt utvald överläkare väger« 275

Skrotlyftandet var centralt i dåvarande underläkaren Maria Samuelssons utbildning i Umeå för en tid sedan. Träningen bidrog inte bara till förbättrade friskfaktorer och nedtonad hypokondri, utan också till vetskapen att den genomsnittlige överläkaren vägde lätt jämfört med vad man tog i marklyft. 

(3 kommentarer)

Kultur

Mikrobiologer mikroskoperar, astronomer teleskoperar - – men de löper samma risk för teoriimpregnerade observationer 318

Kunskaperna inom astronomin och mikrobiologin har utvecklats genom observationer som sammanfattats i hållbara teorier om verklighetens natur. Nackdelen har varit att hållbara teorier ibland impregnerat tolkningar av nya observationer.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Varje patient med cancer är sin egen gåta 321

Cancerbekämpning kräver helhetstänkande och improvisation i försöken att övervinna ett komplext system med en rad oförutsägbara egenskaper. Forskaren och patologiprofessorn David Gisselsson Nord fick inspiration från oväntat håll i sin kamp när han läste om den amerikanska militärledningens fältmanual från Irakkriget.

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Irma Fredriksson 277

Irma Fredriksson har tillsammans med Hanna Fredholm skrivit en artikel om bröstcancer hos unga kvinnor i temat om bröstcancer.

(0 kommentarer)

Reflexion

När evidensens grundval sätts i skakning 277

»Huruvida forskare lyckas upprätthålla sin akademiska integritet är också en central fråga.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen - Läkaresällskapet, Kungliga vetenskapsakademien och SBU presenterar gemensamt initiativ till idéprogram 278

Svenska läkaresällskapet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och en arbetsgrupp inom Kungliga vetenskapsakademien har gemensamt tagit initiativ till ett idéprogram för kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. 

(0 kommentarer)

Nya rön

Föroreningar under spädbarnstiden påverkade lungfunktion i tonåren 280

Exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden kan påverka barns och tonåringars lungfunktion, inklusive de små luftvägarna. Det visar en ny avhandling, som också ger stöd för att första levnadsåret är en »viktig period« i lungfunktionsutvecklingen.

(0 kommentarer)

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter 280

Mer än en fjärdedel av alla läkarstudenter lider av depression eller depressiva symtom, och drygt en av tio har självmordstankar. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i JAMA.

(4 kommentarer)

Förlängt utdrivningsskede kopplades till ökad risk för barnet 280

Jämfört med ett utdrivningsskede på mindre än en 1 timme ökade risken för Apgarpoäng < 7 vid 5 minuters ålder för varje ytterligare timme. Det visar en svensk avhandling om värksvaghet och effekter på barnet.

(0 kommentarer)

Temainledning

Allt fler drabbas men fler överlever 281

Varje år insjuknar cirka 9 000 kvinnor i bröstcancer. Stora framsteg inom bröstcancervården har gjort att den relativa överlevnaden har ökat. Här presenteras dessa framsteg och var vi står i dag.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Bättre och mer jämlik vård för patienter med bröstcancer - Regionala cancercentrum och nationell samordning har lagt grunden för den positiva utvecklingen 282

Nationellt överenskomna vårdprogram och ett nationellt kvalitetsregister skapar grunden för att göra bröstcancervården jämlik och höja kvaliteten. En sammanhållen cancerstrategi med regionala cancercentrum som stödjande infrastruktur ger möjlighet att nationellt gemensamt tackla bröstcancervårdens utmaningar.

(0 kommentarer)

Mammografi, ultraljud och nål­biopsi bas för bilddiagnostik - Nya metoder som tomosyntes, automatiserat bröstultra­ljud och förkortad MRT-undersökning ger nya möjligheter 285

Framtidens screeningprogram kan komma att baseras på kvinnans individuella cancerrisk och innehålla olika bildmetoder, t ex tomosyntes, automatiserat bröstultraljud och förkortade MRT-undersökningar.

(0 kommentarer)

Vägen till bröstbevarande kirurgi och bort från axillutrymning 288

Bröstbevarande kirurgi kan tillämpas i minst 70 procent av fallen med nydiagnostiserad bröstcancer. Biopsi av portvaktskörteln räcker som enda ingrepp i axillen vid negativ biopsi och vid förekomst av mikrometastaser. Evidensen för att överge axillutrymning vid makrometastaser i axillen är ännu otillräcklig.

(0 kommentarer)

Onkoplastikkirurgi – utpräglat individanpassad - Begreppet innebär god onkologisk kirurgi med särskild hänsyn tagen till det estetiska resultatet 292

Onkoplastikkirurgi är en individanpassad kirurgi och bör i varje enskild situation diskuteras i ett multidisciplinärt team samt mellan patient och behandlande kirurg.

(0 kommentarer)

Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka varandra 294

Behandling med läkemedel mot HER2 förstärker effekten av kemoterapi neoadjuvant, adjuvant och mot metastatisk sjukdom och förbättrar överlevnaden vid HER2-positiv bröstcancer. Målstyrd behandling mot PI3K–AKT–mTOR-axeln och mot CDK4/6 förstärker effekten av endokrin terapi vid spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer.

(0 kommentarer)

Biverkningar vid antihormonell behandling påverkar följsamhet - Viktigt vara medveten om problemen för att motivera patienter att fullfölja behandlingen 298

Adjuvant antihormonell behandling bidrar kraftigt till den förbättrade överlevnaden vid hormonkänslig bröstcancer, men rekommenderad behandlingstid är lång och biverkningar till behandling kan påverka livskvalitet hos såväl unga som äldre kvinnor.

(0 kommentarer)

Sämre prognos för unga kvinnor med bröstcancer - Frågeställningar såsom fertilitet och graviditet viktiga att beakta 302

Bröstcancer hos unga är ovanligt, men är den näst vanligaste dödsorsaken hos unga kvinnor. Prognosen är sämre än hos medelålders kvinnor med en högre risk för lokalrecidiv, fjärrmetastaserande sjukdom och död i bröstcancer.

(0 kommentarer)

Aerob och muskelstärkande träning bör rekommenderas - Fysisk aktivitet kan öka välbefinnandet och minska patientens symtombörda 306

Personer med cancersjukdom bör rekommenderas både aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska fatigue och förbättra fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. Träning vid cancersjukdom syftar i första hand till att öka välbefinnandet och minska symtombördan.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!