Annons
Annons Annons

Nr 18–19/2016

Inledare

Arvika är ett i raden av goda exempel 891

Återkommande rapporter om svåra situationer ute i sjukvården måste naturligtvis tas på allvar och åtgärdas. Men samtidigt finns det många goda exempel som det är en glädje för oss på Läkartidningen att rapportera om.

(0 kommentarer)

Signerat

Ett steg på vägen att behålla privatläkaren 893

»Styrningen behöver andas mindre av kontroll och mer av tillit till vårdens professioner och förmåga.«

(0 kommentarer)

Debatt

En strukturerad väg in i läkaryrket, oavsett utbildningsland 904

Läkarförbundet, Sveriges läkarförbund Student och Sveriges läkarförbund Student Utland är eniga om att alla läkare, oavsett utbildningsland, behöver en god introduktion och en strukturerad väg in i yrkeslivet.

(7 kommentarer)

Inför generisk förskrivning – nu 905

Vi föreslår ett snabbt, enkelt och billigt sätt att göra generisk förskrivning möjlig, skriver Mikael Hoffmann och medförfattare.

(4 kommentarer)

Diabetesvården för barn får inte stupa på jakten på lågt HbA1c 906

Ambitionen att ha så lågt HbA1c som möjligt gör att många diabetesteam och föräldrar strävar efter riskabelt låga värden, skriver Johnny Ludvigsson.

(1 kommentarer)

Nyheter

Tusentals protesterade mot planer på nedskärningar i Västernorrland 894

Under söndagen protesterade tusentals personer mot landstinget Västernorrlands planerade nedskärningar. En av talarna var Lars Rocksén från Ångermanlands läkarförening, som tidigare pekat på brister i både processen och beslutsunderlaget.

(4 kommentarer)

Schemalagd 112 timmar på åtta dygn – arbetsgivare dubbelanmäld 894

En stafettläkare var schemalagd sju journätter på åtta dygn vid Kalix sjukhus. Norrbottens läkarförening har nu lämnat in en anmälan till både Arbetsmiljöverket och IVO. Arbetsgivaren menar dock att den aktiva arbetstiden varit 52 timmar och att läkaren kunnat vila under passen.

(1 kommentarer)

Läkarbristen och arbetsmiljön på Kåge-Morö backe 6:6a-anmäls 895

Den svåra arbetsmiljön för läkarna på Kåge-Morö backe hälsocentral, som bottnar i akut läkarbrist, har nu anmälts till Arbetsmiljöverket.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program: - Hållbart arbetsliv ny huvudpunkt i förslaget 896

Hållbart arbetsliv för läkare förs in som en ny huvudpunkt i det slutliga förslaget till nytt sjukvårdspolitiskt program för Läkarförbundet. Det är en av relativt få ändringar efter remissbehandlingen.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet inför »femårsplan« 896

För att öka långsiktigheten och stabiliteten i Läkarförbundets arbete föreslår förbundsstyrelsen att den kommande verksamhetsplanen blir femårig. Samtidigt föreslås den byta namn till strategi.

(0 kommentarer)

Särskilt projekt för att introducera nyanställda läkare i Arvika - Alla nya på jobbet ska känna sig välkomna 898

Första dagen på jobbet är inte alltid lätt. På medicinkliniken på sjukhuset i Arvika har man skapat ett program för att alla nya ska känna sig hemma och kunna göra sitt bästa på jobbet från start.

(0 kommentarer)

Krönika

»Sköldpaddor behöver ren sand och vatten och stora ytor att röra sig på … Men … vad behöver Conny?« 909

Bör principen för djurskyddet kanske vidgas så att det kan gälla även människor? För i så fall kanske Conny skulle få del av samma omsorg som tillkommer hans sköldpaddor i den kullvälta bokhyllan. Hans Olsson, Psykosvården och vuxenhabiliteringen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, förklarar.

(3 kommentarer)

Kultur

»Mitt under derbyt tog jag ut målvakten« 942

Nu är det maj och dags för årets Ishockey-VM. En turnering som ställer krav inte bara på spelare på isen utan även på läkaren i båset. Läkartidningen har bett idrottsläkaren Christian Åkermark berätta om sin tid som bland annat Tre Kronors landslagsläkare under några år på 1970- och 1980-talen.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Som ortoped kan man faktiskt bota patienterna« 945

Björn Waldebäck är specialist i ortopedi och idrottsmedicin, men också landslagsläkare för Tre Kronor – högaktuella just nu i och med Ishockey-VM 2016. Björn Waldebäck berättar om sitt jobb och hur han fick det i intervjun under vinjetten »Människor & möten«.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Linda Rydén 911

Linda Rydén har tillsammans med tre kollegor skrivit två artiklar om akut njurskada i veckans nummer.

(0 kommentarer)

Reflexion

Skönlitteratur på schemat 911

Tänk om jag lyckas övertyga någon enda av dem om nyttan med läsningen!

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Friskas obenägenhet att ta medicin är underskattad - Friska människors inställning till kardiovaskulär primärprevention är komplex, visar brittisk studie 912

Många kan tänka sig att ta ett läkemedel som förlänger livet, men det finns stor variation i hur stor nytta som krävs för att bortse från olägenheten att medicinera.

(2 kommentarer)

Nya rön

Lovande resultat av ablation vid hjärtsvikt och förmaksflimmer 914

Ablation hos patienter med hjärtsvikt och förmaksflimmer är klart bättre än farmakologisk behandling, enligt en multicenterstudie nyligen publicerad i Circulation.

(0 kommentarer)

Överviktiga kvinnor får större barn – sannolikt ett kausalsamband 914

Det är känt att överviktiga gravida kvinnor får större barn. I en nyligen publicerad studie har så kallad mendelsk randomisering använts för att se om sambandet är kausalt eller om det kan förklaras av förväxlingsfaktorer.

(0 kommentarer)

Test kan hjälpa till att klarlägga vilka barn som har neuroborrelios 915

NeBoP-testet är ett kliniskt prediktivt test för utvärdering av barn med misstänkt neuroborrelios. Det har utarbetats för att möjliggöra beslut om tidig antibiotikabehandling innan svar på antikroppsdiagnostik inkommit.

(0 kommentarer)

Icke-invasiva optiska tekniker kan registrera syre i olika vävnader 915

Flera icke-invasiva ljusbaserade tekniker kan ge värdefull information om syre i vävnader, visar en ny avhandling. Nära-infraröd-spektroskopi visade förändringar i syresättning av vävnader hos vuxna. En laserbaserad metod kunde detektera alveolär syrgas samt vattenånga i lungor och tarm hos nyfödda barn.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Validering av svenska melanom­registret visar liten felregistrering - Inkomplett för 4 procent av patienterna vid sentinel node-diagnostik 916

Är registrerade data i kvalitetsregistren korrekta och varför fattas data som borde finnas? En validering av svenska melanomregistret visade att 4 procent av registreringarna var inkompletta avseende portvaktskörteldiagnostik, sentinel node-­diagnostik, i Södra sjukvårdsregionen under 2013.

(0 kommentarer)

Översikt

Akut njurskada är ett vanligt och allvarligt tillstånd - Den kliniska betydelsen är stor och sannolikt underskattad 918

Akut njurskada är starkt förknippad med ökad dödlighet, risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och dialyskrävande kronisk njursjukdom. Den etablerade klassifikationen av akut njurskada, KDIGO, använder sig av förändringar i serumkreatinin och/eller urinproduktion för indelning i tre stadier.

(0 kommentarer)

Viktigt utreda orsaken till akut njurskada - Behandlingen ska sikta på att begränsa skadan och förhindra progress 922

I klinisk praxis delas orsaker till akut njurskada in i prerenala, renala och postrenala, där prerenala är vanligast. Hos patienter med akut njurskada ska man alltid eftersträva normovolemi, optimera hemodynamik, behandla elektrolytrubbningar och seponera nefrotoxiska läkemedel samt dosjustera läkemedel med renal elimination.

(2 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Hyperhidros vid venlafaxinbehandling - Inget stöd för att läkemedelsbyte löser problemet med biverkan 927

Finns läkemedel som ger en effekt motsvarande venlafaxin, men med dokumenterat lägre risk för hyperhidros? Hur kan hyperhidros som läkemedelsbiverkan hanteras?

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!