Emma Spak 

Många var de specialitetsföreträdare som jublade när Socialstyrelsen för ett drygt år sedan presenterade den nya specialitetsstruktur som ska gälla i framtiden. Med färre grenspecialiteter och i stället en gemensam kunskapsbas för näraliggande ämnen hoppades man att utbildningen skulle kunna effektiviseras och rekryteringen få ett uppsving.

I dag är stämningen mindre uppåt. Skälet är Socialstyrelsens besked att de nya föreskrifterna och målbeskrivningarna inte blir klara förrän den 1 januari 2015, eftersom man vill synkronisera arbetet med en del andra uppdrag som rör ST, såsom utvecklingen av SK-kurserna.

Enligt ordföranden för Sveriges yngre läkares förening, Emma Spak, har man på många ställen redan börjat utbilda enligt den nya strukturen. Nu vet många ST-läkare inte om de kommer att kunna tillgodogöra sig de delar de gjort innan den nya indelningen formellt träder i kraft.

– Det är ett jätteproblem att folk i systemet som gör sin ST i dag inte har målbeskrivningar. Man riskerar få problem när man söker sitt specialistbevis, säger Emma Spak.

Förseningen drabbar alla de läkare som gör sin ST på akutmottagningar runtom i landet och som hoppas att när de är klara kunna söka specialistbevis i den ännu inte införda basspecialiteten akutsjukvård. Den drabbar också blivande urologer, handkirurger, kliniska fysiologer och andra som sett fram mot en kortare utbildningstid när deras specialiteter övergår från gren- till basspecialitet.

Emma Spak håller med om att den som börjar en ST-utbildning som inte är formellt införd i viss mån gör det på egen risk, men tror att många uppfattat det som att det var klart att den nya strukturen skulle införas den 1 januari 2014.

– Många har nog tänkt att om man börjar ST ett år innan de nya målbeskrivningarna är klara så löser det sig, men två år är betydligt längre tid, säger Emma Spak, som inte heller tror att alla är medvetna om att deras ST-utbildningar inte finns formellt.

– Jag tror att arbetsgivarna inte alltid är så bra på att förmedla det till dem som anställs.

 De försenade målbeskrivningarna innebär också ett hot mot kompetensförsörjningen. Det säger Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

– Vi står inför stora pensionsavgångar och måste rekrytera för att lära upp nya specialister så att det inte blir glapp mellan generationerna. Problemet är att man inte vet vad man ska rekrytera till, när man inte vet hur målen kommer att se ut.

Även Marcus Carlsson, ordförande för Svensk förening för klinisk fysiologi, vittnar om en rekryteringsprocess som gått i stå.

– De flesta specialitetsföreningar har redan tagit fram utbildningsböcker och skulle kunna sätta igång och utbilda ST-läkare enligt den nya strukturen. Men det går inte att rekrytera till något som inte finns.

 För att undanröja den osäkerhet som råder kräver Läkarförbundet nu i en skrivelse till Socialstyrelsen att man snarast presenterar en »karta« som ger ST-läkare, specialitetsföreningar, utbildningsansvariga och andra berörda möjlighet att fatta trygga beslut. Man vill också att Socialstyrelsen preciserar vilka övergångsbestämmelser som ska gälla för personer som påbörjat sin utbildning enligt nuvarande system och som vill växla över och slutföra sin utbildning enligt det nya.

Tidigare har ordförandena för tjugo specialitetsföreningar i en gemensam skrivelse till Socialstyrelsen föreslagit att man slår fast själva specialitetsstrukturen redan nu, utan att invänta målbeskrivningarna. Därigenom skulle ST-läkare och utbildningsansvariga kunna börja planera och verksamheterna komma igång och rekrytera enligt den nya strukturen.

– Så gjorde man när den nuvarande specialitetsindelningen infördes. 2006 togs själva beslutet, medan föreskrifterna med målbeskrivningar blev klara 2008, säger Marcus Carlsson, som är orolig för att det kan bli fler förseningar:

– Man säger att planen är att det ska vara klart första januari 2015. Men inget datum har hittills hållits, och det är inget som säger att det inte blir två år den här gången också.

 Febe Westberg, projektledare på Socialstyrelsen för revideringen av specialitetsindelningen, vill inte kommentera förslaget att fatta ett separat beslut om strukturen.

– Men den frågan kommer att vara huvudfrågan på ett möte med specialitetsföreningarna som ska hållas den 6 november.

Hur de utlovade övergångsreglerna kommer att se ut för dem som påbörjat sin ST i det nuvarande systemet och vill byta till det nya kan hon inte säga. Men hon bekräftar att det under en period ska vara möjligt att söka specialistbevis enligt båda föreskrifterna.

– Avsikten är att göra övergången så smidig som möjligt.