Enligt regeringen och SKL finns det uppgifter från flera håll om att missbruket av narkotikaklassade läkemedel ökar i omfattning.

Manipulerade pappersrecept och recept som skrivs på stulna receptblock anses vara en viktig del i den problematiken. Därför har man i den nya handlingsplanen för den nationella läkemedelsstrategin beslutat att ge Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det går att avskaffa pappersrecepten för särskilda läkemedel, där de narkotikaklassade preparaten ingår.

De allra flesta recept skrivs redan idag ut som e-recept, och för de läkare som inte har tillgång till en läkemedelsmodul i journalsystemet skulle receptblock på nätet kunna vara ett alternativ.

Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik och ledamot i läkemedelsstrategins högnivågrupp, menar att slopade pappersrecept förutsätter att IT-systemen är säkrare än i dag.

– Man får inte ta bort pappersrecepten innan man har ett fullvärdigt alternativ. Idag ligger ju IT-systemen nere av och till och då har vi pappersrecepten som en ventil så att vi ändå kan sköta vården, säger Karin Båtelsson.

Hon menar också att man skulle kunna pröva andra vägar, som att göra blanketterna säkrare.

– Det är ett relativt fåtal som förfalskar och de kan inte få förstöra vården för alla övriga patienter och läkare.

En annan nyhet i strategin är att den nya Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att se hur befintliga antibiotika kan användas mer optimalt. Det kan handla om att korta ned behandlingstiden för vissa diagnoser, om att ta tillvara ny kunskap om möjligheten till kombinationsbehandlingar och om att finna nya indikationer för gamla preparat.

Man har också beslutat att uppdra åt Läkemedelsverket att i samråd med TLV och SKL studera möjligheten till stegvist godkännande av nya läkemedel, vilket innebär att man relativt tidigt, utifrån begränsade data, kan godkänna ett läkemedel för en viss patientpopulation med större medicinska behov. De data som genereras kan i sin tur ge underlag för en utvidgning av indikationen.

Kopplat till ett nationellt system för ordnat införande av nya läkemedel bedöms stegvist godkännande kunna medföra att läkemedel snabbare kommer de allvarligast sjuka patienterna till godo och att man snabbare får en bild av ett läkemedels värde i förhållande till alternativa behandlingar.