Gävleborgs läns landsting misstänker att en taxeläkare krävt för mycket ersättning av landstinget, och har som del i sin granskning begärt att få ta del av patientjournalerna.

Men läkaren anser att det strider mot patientsekretessen att lämna ut journalerna. Han hänvisar till Europakonventionens skydd för privatlivet, som bara medger att personal som är involverad i patientens vård får tillgång till journalen. Enligt läkarens ansökan om prövningstillstånd har flera patienter vänt sig till honom just för att undgå att landstinget ska få tillgång till deras journaler.

Landstinget påpekar att läkaren tagit emot offentliga medel enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL. Landstinget anser sig därmed, i enlighet med en dom i Europadomstolen, ha rätt att ta del av journaluppgifter för att kontrollera att offentliga medel fördelats på ett korrekt sätt.

Men läkaren ifrågasätter att LOL är tillämplig eftersom det saknas vårdavtal mellan parterna. Landstinget hävdar å sin sida att det faktum att läkaren begärt och fått ersättning enligt LOL i sig utgör en överenskommelse mellan parterna.

Efter att tingsrätten gett landstinget rätt har läkaren nu fått prövningstillstånd i hovrätten, som har beslutat att Kronofogden inte får hämta journalerna innan målet prövas.