– Vilken vård patienten behöver och hur snabbt han eller hon har behov av den vården måste avgöras av den behandlande läkaren, från fall till fall i vanlig ordning. Diagnostik och behandling bör ske skyndsamt om det bedöms som nödvändigt för patienten.

Det säger Socialstyrelsens utredare Elis Envall i ett pressmeddelande. 

Vuxna asylsökande och vuxna papperslösa har rätt till »vård som inte kan anstå«, och på regeringens uppdrag skulle Socialstyrelsen förtydliga begreppet.

Men myndigheten drar slutsatsen att det inte är möjligt. Att ge vård efter medicinskt behov är en grundläggande princip. Det vore varken användbart eller förenligt med medicinsk yrkesetik att göra förteckningar över diagnoser som är akuta och åtgärder som kan vänta. Och det är bara den behandlande läkaren med kunskap om patientens sjukdomstillstånd som kan avgöra vilka åtgärder som behövs, enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen poängterar att slutsatsen har ett brett stöd av vårdens yrkesorganisationer, Sveriges Kommuner och landsting, berörda myndigheter samt frivilligorganisationer med erfarenheter av vård till papperslösa. 

Utredningen redovisas i rapporten »Vård för papperslösa«. Där beskrivs (s 26) de frågor som sjukvården ska ta ställning till, och i vilken ordning, när en vuxen asylsökande eller papperslös söker vård.

Socialstyrelsen delar också Prioriteringscentrums bedömning att själva begränsningen av rätten till vård utifrån kronologisk ålder och folkbokföring strider mot människovärdesprincipen och de etablerade etiska principerna inom svensk hälso- och sjukvård.