Den förlossningsläkare som i dag friades i Eksjö tingsrätt har tidigare fått sin legitimation återkallad av HSAN utifrån samma händelse. Det beslutet är dock överklagat till förvaltningsrätten i Stockholm. HSAN ansåg att läkarens handläggning var uttryck för grov oskicklighet och skrev i sitt uttalande att det inte råder tvivel om att läkarens avsteg från såväl gängse obstetrisk rutin som lokala riktlinjer innebär att hans handläggning strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Två av Socialstyrelsens vetenskapliga råd anlitades i ärendet: Ulf Hanson, docent i obstetrik och gynekologi och Magnus Westgren, professor och chef vid enheten för obstetrik, Karolinska universitetssjukhuset. Båda skriver i sina yttranden att förlossningen inte handlagts enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ulf Hanson delar således tingsrättens uppfattning att läkaren avvek från vetenskap och beprövad erfarenhet. Han säger också att han inte vill gå i polemik med juristerna när det gäller orsakssambandet eftersom juristerna har andra bedömningsgrunder.

Men samtidigt har Ulf Hanson svårt att förstå tingsrätten när den säger att den »inte funnit det bevisat att barnet inte hade dött om kejsarsnitt hade använts eller att användandet av sugklockan i strid med anvisningarna lett till barnets död«.

– Om riktlinjerna hade följts hade barnet inte fått så allvarliga skador att det avlidit, säger Ulf Hanson.
Enligt honom uppkom de allvarliga skadorna genom en kombination av att tång användes och av att barnet sedan fastnade med axlarna.
– Men det inträffade ju efter användandet av sugklocka, säger Ulf Hanson. Hade riktlinjerna följts hade man avbrutit sugklockeförsöket i ett mycket tidigare skede.

Det andra vetenskapliga rådet, Magnus Westgren, uttalade sig i Läkartidningen den 6 mars 2014. Där säger han att »det är lätt att vara kritisk när resultatet blir dåligt« och att han snarare anser att den åtalade läkaren gjorde ett bra jobb i en svår situation som han gjort sitt yttersta för att lösa.