I början av april hoppade neurologen Fredrik Walentin av som sakkunnig läkare i Socialstyrelsens arbete med att ta fram en ny föreskrift för läkarnas ST-utbildning. I ett brev till generaldirektören Lars-Erik Holm förklarar han beslutet med att styrgruppen vid flera tillfällen tagit beslut i centrala frågor utan att han och andra sakkunniga haft tid sätta sig in i underlaget och ge ändringsförslag. Rent generellt menar Fredrik Walentin att de medicinskt sakkunniga varit för löst knutna till projektet och inte används till rätt sak.

Samtidigt befinner sig arbetet med att ta fram en ny föreskrift för ST i en kritisk fas. För att klara målet att föreskriften ska träda i kraft vid årsskiftet måste ett färdigt förslag skickas ut på remiss före sommaren. Att en medicinskt sakkunnig i detta skede hoppar av har väckt oro och frågor inom den medicinska professionen, säger Eva Engström, ordförande i förbundets Utbildnings- och forskningsdelegation.

– Vi kan inte säkert veta grunderna, men det är alltid oroande i en så viktig process med plötsliga avhopp.

En punkt i Fredrik Walentins kritik handlar om att hans synpunkter inte kommit med inför behandlingen i ST-rådet. Eva Engström, som själv sitter med i ST-rådet, säger att hon förutsatt att de medicinskt sakkunniga haft möjlighet att lämna synpunkter på de förslag som varit uppe på bordet. Samtidigt är hon inte helt förvånad med tanke på hur pressad processen varit.

– Hela arbetet går oerhört fort, och det är väldigt mycket som ska jobbas igenom och det är naturligtvis svårt att få med alla på tåget. Samtidigt är det oerhört viktigt att all sakkunskap – medicinsk, juridisk och annan – ligger i fas så att det blir ett gediget arbete. Resultatet är ju så oerhört viktigt både för läkarprofessionen och för patienterna, säger Eva Engström.

Läkarförbundet har nu valt att själv att fatta pennan och skriva till Lars-Erik Holm. Det man vill ha är en försäkran om att ST-projektet kommer att ha tillräcklig medicinsk sakkunskap för att hantera inkomna synpunkter under den remissbehandling som väntar. »Den nya ST-föreskriften kommer att ha stor betydelse för många: för patienter, ST-läkare och arbetsgivare för att nämna några – och det är viktigt att allt blir rätt«, skriver man i brevet till Lars-Erik Holm.

Har ni någon idé om hur den medicinska sakkunskapen ska säkras, nu när man mist en  sakkunnig?

– Man kanske ytterligare får ta till vara den erfarenhet som finns i specialitetsföreningarna, de är ju redan involverade, funderar Eva Engström.

Föreskrifterna skulle enligt den ursprungliga planen ha varit klara vid årsskiftet 2013/2104. De försenade målbeskrivningarna har skapat oro bland de många ST-läkare inom specialiteter som akutsjukvård, urologi och klinisk fysiologi som redan lagt om sin utbildning enligt den nya strukturen. Skälet är den osäkerhet som finns kring vilka utbildningsmoment man kommer att kunna tillgodoräkna sig.

Att en nyckelperson hoppat av i ett sent skede har spätt på oron ytterligare, enligt Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, som menar att det värsta som kan hända nu är att det kommer ut ett förslag som är dåligt förankrat i professionen och verksamheten.

– Då riskerar det bli mycket kritik som leder till att man antingen måste senarelägga införandet ännu mer, eller gå ut med en föreskrift som sedan blir svår att implementera.

Bitte Fritzson, chef för enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik på Socialstyrelsen, säger till Läkartidningen att man tagit in andra experter, både interna och externa, som arbetar med de frågor som Fredrik Walentin hade ansvar för. 

– Vi kommer att redovisa för ST-rådet alla medicinska experter som är och har varit inkopplade.

Känner du någon oro för att ni inte ska klara tidsramarna?

– Nu jobbar ju alla stenhårt i princip dygnet runt för att få ut den externa remissen nu till sommaren och att den ska bli så bra som möjligt. Vi har sagt att den ska ut en vecka in i juni och det kan hända att det blir lite senare, men det handlar i så fall om dagar.