Sveriges landsting och regioner inför en gemensam förhandlingsdelegation för läkemedel. En nationell webbportal, öppen för förskrivare i hela landet, kommer att byggas upp under hösten.

– Vi räknar med ett flertal samhällsvinster som ökad prispress, att nya läkemedel når patienten snabbare och att tillgången till läkemedel blir mer jämlik över hela landet, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl, samordnare för läkemedelsfrågor på Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Efter beslut av SKL:s sjukvårdsdelegation är vägen öppen för en ny nationell modell med start den 1 januari 2015, som delegationen i sitt beslut rekommenderar landstingen att ansluta sig till.

En gemensam förhandlingsdelegation, med representanter från alla landsting, införs i syfte att bli en tyngre förhandlingspart och pressa priserna på läkemedel.

Fram till nu har landstingen grupperat sig i mindre kluster och förhandlat med läkemedelsbolagen, exempelvis landstingssjuklövern i Mellansverige och de fyra landstingen i norra regionen.

– Vi har inte gjort någon uppskattning om hur stora belopp som går att spara genom samordnade förhandlingar. Men vi är övertygade om att det rör sig om betydande summor, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl.

– Det finns också en samsyn om att de resurser som frigörs kan användas till att få in läkemedel i förmånssystemet som hittills bedömts som för dyra.

Den nya samarbetsmodellen innehåller även ett NT-råd, som en avknoppning av den tidigare NLT-gruppen för nya läkemedelsterapier, med uppgift att ge vägledande rekommendationer om nya terapier.

Det banar väg för en ökad samsyn om vilka läkemedel som bör användas inom bland annat cancervården, där landstingen gjort olika bedömningar.

Övriga två funktioner – marknad och livscykel – kommer att samordnas av den så kallade fyrlänsgruppen bestående av Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland.

Det handlar om marknadsbevakning samt kartläggning och uppföljning av nya läkemedel.

– Det är ett unikt steg att gå in i ett så tight samarbete och vi behöver söka oss fram till bra arbetsformer under resten av året, Gunilla Thörnwall Bergendahl.

– Öppenhet kommer att prägla modellen, och där blir en särskild webbportal den främsta kommunikationskanalen för förskrivare i samtliga landsting.

Läs även:

Nationell samverkansmodell för läkemedel