Huvuddelen av ersättningen bör enligt policyn utgöras av kapitering. Viktning bör ske både för ålder, socioekonomi och vårdtyngd. Vad gäller viktning av vårdtyngd anser man att ACG inte är idealiskt, och för att minska risken för manipulation och diagnosglidning bör diagnoser hämtas från hela sjukvårdssystemet och över lång tid.

Besöksersättning kan enligt policyn utgöra en mindre del av ersättningen. Däremot bör ersättning kopplad till medicinska utfallsmått och registreringar undvikas. Sådana incitament ökar risken för att data manipuleras eller exkluderas. Inte heller registrering av sådant som inte hör samman med patientens aktuella problematik, som levnadsvanor, bör kopplas till ersättning.

Samtidigt betonas i policyn att när ersättningssystemet kolliderar med aktuell medicinsk kunskap har man som läkare ett professionellt ansvar att inte låta sig styras av systemet, utan att göra det som är bäst för patienten.

Förslaget är inte helt okontroversiellt inom allmänläkarkåren. Det gäller i synnerhet att man accepterar det kritiserade ACG-systemet. Diskussioner kan väntas när policyn ska antas på SFAM:s fullmäktigemöte den 14 maj.