Förändringen av antal ST-läkare i allmänmedicin 2012–2013 (procent)

Den nya rapporten, som offentliggörs i veckan, är den tredje i en serie där Läkarförbundet granskar vårdvalet i primärvården (se LT nr 11/2013 och nr 14/2014). I den första rapporten slog Läkarförbundet larm om den stora bristen på specialistläkare i allmänmedicin på de svenska vårdcentralerna och pekade på att det behövs betydligt fler ST-läkare i allmänmedicin för att råda bot på detta.

När den undersökningen gjordes, i slutet av 2012, fanns det omkring 1 860 ST-läkare i allmänmedicin på de svenska vårdcentralerna. För att vårdcentralerna skulle kunna vara fullt bemannade fem år senare, med nuvarande uppdrag, behövdes enligt verksamhetschefernas bedömningar ytterligare 958 ST-läkare – en ökning med drygt 50 procent.

Den nya rapporten visar hur det såg ut ett år senare, vid slutet av 2013. Totalt steg antalet ST-läkare i allmänmedicin under förra året med 227 personer, en ökning med 12 procent.

– Det är mycket glädjande, säger Svante Pettersson, utredare vid Läkarförbundet och en av författarna till rapporten. Kanske ser vi här en vändpunkt i primärvårdens läkarförsörjning.

– Samtidigt vill jag understryka att det mesta återstår. Den ökning vi såg förra året är bara en femtedel av vad som skulle behövas.

Skillnaderna är stora mellan olika landsting och regioner. Två landsting, Stockholm och Halland, anger att de nu har tillräckligt med ST-läkare för att klara situationen fem år framåt. Tillsammans står de för en fjärdedel av Sveriges befolkning, påpekar Svante Pettersson.

– Det visar att det går att åstadkomma en balans i primärvårdens läkarförsörjning. Och det beror inte bara på att Stockholm är en storstad. För inte så många år sedan hade Stockholm stora rekryteringsproblem.

– Jag tror inte heller det är en tillfällighet att Stockholm och Halland är bland de landsting som tidigast började jobba med vårdval. Ett av skälen till Läkarförbundets engagemang för vårdval i primärvården är att vi trodde att det skulle underlätta läkarrekryteringen. Det ser ut som vår förhoppning besannades.

Utvecklingen under förra året i de övriga 19 landstingen och regionerna är inte enhetlig, men Svante Pettersson tycker sig urskilja ett mönster. I storstadsregionerna Skåne och Västra Götaland har ökningen av antalet ST-läkare i allmänmedicin gått snabbare än genomsnittet – i båda fallen en ökning med 15 procent. I flera glesbygdslandsting var ökningen däremot liten eller obefintlig, och i Västernorrland minskade antalet ST-läkare i allmänmedicin med 10 procent.

– I alla våra tre rapporter har vi sett att ett antal landsting halkar efter, säger han. Det sker en koncentration av resurserna till storstäderna och till vissa landsting i södra Sverige. Det är en tudelning av Sverige som är djupt oroande.

– Så länge vi har en brist – i det här fallet på ST-läkare i allmänmedicin – så blir bristen störst just i de områden som har störst behov, och som har störst avstånd till andra vårdalternativ. Resultatet är social och geografisk ojämlikhet.

Försörjningen med ST-läkare är landstingens ansvar. Men eftersom förutsättningarna och resultaten är så olika, anser Läkarförbundet att det nu krävs ett nationellt grepp: en bred delegation, utsedd av regeringen, som ska se till så att det blir en balanserad försörjning av specialister i allmänmedicin i alla delar av landet.

I delegationen vill man bland annat att det ska ingå företrädare för landstingen och professionernas organisationer. Tanken är också att delegationen ska kunna dela ut stimulanspengar till försök med nya metoder och för att åstadkomma bättre balans mellan landstingen.

Läs även

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Det krävs långsiktigt arbete«