Efter att en person fått sjukpenning på 80 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten i 364 dagar, sänks ersättningen normalt till 75 procent. Men vid allvarlig sjukdom kan personen få 80 procent så länge som det behövs. För att bedöma vem som har rätt till detta använder Försäkringskassan sig av Socialstyrelsens beslutsstöd som innehåller kriterier för allvarlig sjukdom.

Men ett av de fem kriterierna, »betydande risk att dö inom fem år«, har väckt kritik. Försäkringskassan medger att formuleringen är olycklig och att den har orsakat missförstånd och onödig oro hos svårt sjuka som redan befinner sig i en utsatt livssituation.  Därför har den nu ändrats. Den nya formuleringen lyder: »betydande risk för mycket kraftig försämring inom fem år«.

Enligt Försäkringskassan innebär förändringen dock ingen ändring av de faktiska bedömningsgrunderna.

 

De fem kriterierna för allvarlig sjukdom enligt Socialstyrelsens beslutsstöd: 

  • Ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller en skada, baserat på verifierbara undersökningsfynd eller definitioner. Tillståndet ska ha adekvat varaktighet trots att behövliga insatser gjorts.

 

samt
 någon av följande:

  • Mycket omfattande funktionsnedsättning. 
  • Betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd med sannolik risk för omfattande försämring av funktion inom det närmsta året.


  • Efter lång tids sjukdom/skada, fortsatt behov av omfattande och krävande behandling.


  • Betydande risk för mycket kraftig försämring inom 5 år. 

 Läs mer här