Kroniska arbetsmiljöproblem har gjort Sundsvalls sjukhus till ett av de mest vitesdrabbade i landet. 2013 dömdes sjukhuset att betala en miljon kronor i vite för arbetsmiljöproblem kopplade till överbeläggningar vid framför allt medicinkliniken.

Trots det har Arbetsmiljöverket fortsatt få signaler om överbeläggningar och hög arbetsbelastning vid medicinkliniken. I mars i år genomförde Arbetsmiljöverket därför en ny tillsyn där.

– Vi ville kolla upp om det tidigare vitet haft effekt, säger Ingrid Andersson, inspektör vid Arbetsmiljöverkets Region Nord.

Inspektionen skedde genom gruppvisa intervjuer med de olika personalkategorierna. I intervjuerna vittnar de anställda samfällt om en vardag präglad av hög arbetsbelastning och lite tid för återhämtning – och i spåren av det stressymptom, högre sjukfrånvaro, etisk stress när man inte kan utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt samt oro för att patienter ska komma till skada.

Situationen leder också till ökade konflikter mellan personalen.

– Det är en klassisk risk när man har för mycket att göra. Man försöker värna sin egen arbetsmiljö och tycker att »det här är inte vår uppgift« eller »det här borde väl inte vara vår patient«, säger Ingrid Andersson.

Läkarna menar att för deras del är situationen värst på akuten, vilket bland annat leder till akuten tar läkare från medicinkliniken. Bakjourerna blir ofta inringda, inte för att sjukdomsfallen är svåra utan för att patienttillströmningen är hög. Cheferna är medvetna om arbetsbelastningen men har enligt läkarna inget mandat att göra något åt saken.

Grundproblemet är, enligt de anställda, brist på personal och vårdplatser. Ingrid Andersson berättar att man upplever att man hamnat i en negativ spiral.

– Man beskriver att många lämnar sjukhuset för att arbetsbelastningen är hög, det är för få händer och fötter och man jobbar mycket övertid. Och ju fler som försvinner desto tyngre blir det. Både här och på andra sjukhus har jag förstått att man får stänga ner vårdplatser tillfälligt för att det inte finns tillräckligt med personal.

Arbetsmiljöverket kräver nu att sjukhuset vidtar en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen. Man ska bland annat säkerställa att verksamheten organiseras så att arbetsbelastningen inte innebär risker för ohälsa samt genomföra riskbedömningar vad gäller läkares och sjuksköterskors arbetsmiljö och enhetschefernas förutsättningar att utföra sina uppgifter.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 27 februari nästa år. Om inte kan Arbetsmiljöverket komma att kräva ut ett vite på sammanlagt 1 350 000 kronor.

 – Men vårt mål är ju inte att man ska betala pengar utan att man ska hantera de krav vi ställer, och göra det högre upp i organisationen, inte lämna det till enhetschefer som ofta har ganska begränsade ramar att jobba med arbetsmiljön, säger Ingrid Andersson.

Ett av tre

Sundsvalls sjukhus är ett av tre sjukhus som förra året tvingades betala miljonviten för arbetsmiljöproblem kopplade till överbeläggningar, efter att Arbetsmiljöverket höjt de tidigare verkningslösa vitena. Som Läkartidningen rapporterat hotas även ett annat av dem, Helsingborgs lasarett, av nya miljonböter. I det fallet handlar det om att man fortsatt att bryta mot ett förbud att placera patientsängar fel när man tar in fler patienter än vad man har personalresurser för.