Norra Stockholms psykiatri, som har sina lokaler på S:t Görans sjukhusområde i Stockholm, har sedan ett antal år ett avtal med Capio S:t Görans Sjukhus som innebär att patienter som ordinerats ECT rullas över till operationssal på Capio S:t Göran, där psykiatrins personal ger behandlingen. Det gäller både patienter som vårdas frivilligt och patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

– På Capio S:t Göran finns det narkospersonal som kan bevaka postoperativt. Det är för att öka patientsäkerheten, förklarar Göran Rydén, verksamhetschef vid Norra Stockholms psykiatri.

I samband med att Justitieombudsmannen, JO, 2013 inspekterade psykiatrin i ett annat ärende blev man varse detta och ifrågasatte om rutinen är förenlig med LPT. Tvångsvård får ju normalt bara ges av landstingsdrivna enheter. JO bad därför Socialstyrelsen om ett yttrande.

Socialstyrelsen skriver i sitt yttrande att ECT är ett led i den psykiatriska vården, vilket innebär att när behandlingen ges med tvång gäller LPT:s bestämmelse om att tvångsvård enbart får ges på landstingsdrivna vårdinrättningar. Om det finns synnerliga skäl kan regeringen bestämma att tvångsåtgärder även kan ges på annan vårdinrättning. Enligt det underlag som Socialstyrelsen tagit del av finns inget sådant regeringsbeslut gällande Capio S:t Göran.

Göran Rydén säger att man är mycket förvånad över Socialstyrelsens bedömning.

– Vi har tagit för givet att det inte varit något problem eftersom det är vi som ger behandlingen. Vi stöttar ju ofta den somatiska vården med LPT-vård, till exempel vid intoxikation. 

För Göran Rydén handlar LPT:s bestämmelse i grunden om att myndighetsutövning bara får utföras av det offentliga. Och i detta fall både beslutas och ges behandlingen av landstingsanställd personal. Men enligt Kristina Swiech, jurist på Socialstyrelsen, utgår lagstiftningen inte från vem som utför behandlingen, utan i vilken typ av vårdinrättning tvångsvården bedrivs.

– Man resonerade i förarbetena om att det är viktigt att det finns tillräckligt hög kvalitet och säkerhet på sjuhuset, och för att garantera det ska vården ges på ett landstinsgdrivet sjukhus.

Från landstinget förbereder man nu ett svar till JO. I väntan på JO:s beslut kommer man att fortsätta att ge ECT på Capio S:t Göran, säger Göran Rydén, som menar att det skulle få stora konsekvenser om JO skulle komma fram till samma sak som Socialstyrelsen.

– Om det bara gäller ECT får vi ta den kostnad som det innebär att anpassa våra lokaler. Men om det skulle gälla all tvångsvård får vi jättestora problem i hela Stockholmsområdet. Det betyder att vi inte kan ge den tvångsvård som behövs i den somatiska vården på Södersjukhuset, Danderyd och Södertälje sjukhus som alla är bolag.

Kristina Swiech framhåller dock att LPT-bestämmelsen inte hindrar att man med tvång exempelvis magpumpar en person som försökt ta sitt liv.

– Är det en nödsituation där någons liv eller hälsa hotas finns det ett utrymme att ingripa enligt brottsbalken och då spelar det inte någon roll vem som driver vårdinrättningen.

SÅ SÄGER LAGEN

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 15 §

Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges även på någon annan vårdinrättning.

Brottsbalken 24 kap 4 § 

En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse.