Skånes universitetssjukhus i Lund är ett av två sjukhus i landet som bedriver rikssjukvård inom barnhjärtkirurgi. Här arbetar hälften av det tiotal personer i landet som opererar barnhjärtan.

Nu planerar det privata företaget Healthwing AB att etablera en privat barnhjärtklinik i Skåne som ska inrikta sig på utländska patienter. En av sjukhusets barnhjärtkirurger ska, utan att ha informerat ledningen, deltagit i dessa planer. När detta blev känt för ledningen stängdes barnhjärtkirurgen av med omedelbar verkan.

Anders Dybjer, divisionschef på SUS i Lund, vill inte kommentera den arbetsrättsliga grunden för avstängningen, utöver att man stängt av barnhjärtkirurgen på grund av att han varit med och planerat en konkurrerande verksamhet inom barnhjärtkirurgi som hotar det rikssjukvårdsuppdrag sjukhuset har inom barnhjärtkirurgi. Konkret handlar hotet om möjligheterna att behålla personal.

Skulle samma sak kunna hända en allmänläkare i det offentliga som planerar att öppna egen låda?

– Det här är en mycket speciell situation som inte går att överföra på andra områden, säger Anders Dybjer.

Barnhjärtkirurgen vill inte uttala sig för Läkartidningen utan hänvisar till Jonas Båtelson, vd för Healthwing AB. Jonas Båtelson säger att barnhjärtkirurgen fått ett anställningserbjudande från Healthwing AB, och att den planerade verksamheten bygger på att han tackar ja till det. Däremot är barnhjärtkirurgen inte själv inblandad i planeringen och han har enligt Jonas Båtelson inga ägarintressen i verksamheten.

– Som en förberedande åtgärd inför en eventuell etablering i Skåne registrerade vi ett helägt dotterbolag den 28 augusti och då registrerades barnhjärtkirurgen som styrelsesuppleant. Men bolaget har ingen verksamhet och har inte haft några styrelsemöten.

Borde ni inte ha sett till att barnhjärtkirurgen informerade sina chefer om styrelseuppdraget. Han har ju hamnat i en ganska tråkig situation nu?

– Jag beklagar verkligen att den här situationen uppstått. Det var dumt att registrera honom som suppleant, det hade lika gärna kunnat vara någon från Healthwing i väntan på att vi eventuellt ska använda bolaget. Men utvecklingen av alla planer sker i moderbolaget.

Vad gäller farhågorna att verksamheten skulle dränera den offentliga barnhjärtkirurgin på viktiga personalresurser menar Jonas Båtelson att patientunderlaget i Sverige är begränsat, och att alternativet till att operera utländska patienter i Sverige är att de svenska specialisterna åker utomlands för att skaffa sig mer erfarenhet.

Att man hittar ett samarbete med regionen kring personalfrågorna är dock en förutsättning för etableringen, enligt Jonas Båtelson, som säger att en dialog med regionen pågår.

Betyder det att om ni inte kommer överens med region Skåne så blir det inget?

– Det är en av de saker som måste vara uppfyllda för att vi ska vilja gå vidare med etableringen, ja.

Enligt regiondirektör Jonas Rastad handlar den dialog som finns om att Healthwing vill hyra lokaler av forsknings- och företagssparken Medicon Village i Lund, där Jonas Rastad representerar regionen i styrelsen. Generellt sett är Jonas Rastad positiv till tanken att bredda patientunderlaget på områden inom den avancerade vården där man ligger långt framme. Men i det här fallet menar han att förutsättingarna saknas, med tanke på personalförsörjningen.

Kommer det att vägas in när ni tar ställning till hyresfrågan?

– Det är utan tvekan en mycket central fråga, säger Jonas Rastad.

Enligt Anders Dybjer har avstängningen lett till att en planerad operation fått skjutas upp, men i övrigt kommer verksamheten att fortgå som planerat, trots att man alltså får gå runt på en kirurg mindre.

– Vårdkedjan för barnhjärtkirurgi är komplicerad och det är inte tillgången på kirurger som är den begränsande faktorn.

Läkarföreningen har informerats om avstängningen, men kommer inte att agera i ärendet då barnhjärtkirurgen inte är medlem i Läkarförbundet.