Emma Henriksson (KD) hänvisar i sin KU-anmälan till Regeringsformen, där det framgår att lagrådet ska yttra sig innan riksdagen beslutar om sådant som innebär åligganden, eller upphävande av åligganden, för kommuner och landsting. Undantag kan visserligen medges om lagrådets granskning saknar betydelse eller skulle fördröja lagstiftningsprocessen så att avsevärt men uppkommer. Men Emma Henriksson skriver i sin anmälan att hon inte kan se något skäl för sådant men i det här fallet.

Hon hävdar också att frågan är av just sådan betydelse att lagrådet bör yttra sig. För detta talar, enligt henne, kraftig kritik från remissinstanser om att lagförslaget saknar konsekvensanalys och patientperspektiv. I anmälan hänvisas bland annat till Läkarförbundet: »Sveriges läkarförbund menar att förslaget sänder negativa men även otydliga signaler om organisatoriska förändringar i primärvården, vilket i sin tur skapar oro och osäkerhet bland medarbetare och vårdgivare om vad som gäller på sikt.«