I rapporten analyseras 22 tillsynsärenden som anmälts till IVO under de två senaste åren. I de flesta ärenden fann utredaren brister i både kommunikation och dokumentation, och även i de medicinska bedömningarna.

Det är ofta i övergångarna mellan olika team eller vårdenheter som brister i informationsöverföringen kan noteras, men bristerna kan uppkomma var som helst i vårdkedjan. I flertalet av de studerade fallen har bristerna i informationsöverföringen lett till allvarliga konsekvenser för patienten, fastslår IVO.

Situationer där brister i informationsöverföringen framträder extra tydligt är hantering av remisser, provsvar eller röntgenbilder. Även journalföringen är problematisk och i flera yttranden hänvisas till undermåliga journalsystem och svällande journaltexter.

Dokumentationskraven i sjukvården genererar stora informationsmängder som kan skapa bristande överblick, och resultera i att viktig information inte uppmärksammas. Detta problem framstår i de analyserade ärendena som större än brister i själva dokumentationen, konstaterar IVOs utredare.

Rapporten »Kommunikationsbrister i vården«.