För ganska precis tre år sedan tillkännagav Karolinska institutet stolt att den första lyckade transplantationen av en konstgjord luftstrupe genomförts på Karolinska universitetssjukhuset. En patient med avancerad strupcancer hade i juni 2011 fått en strupe av nanokomposit inopererad som före operationen preparerats med patientens egna stamceller för att stimulera tillväxt av ny vävnad.

Operationen leddes av en gästprofessor i kirurgi vid Karolinska institutet och beskrevs i en artikel i Lancet. Bland medförfattarna fanns en rad forskare och läkare vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Tre år senare har nu en djup klyfta uppenbarat sig mellan de inblandade. Det började i april 2014 med att en nära medarbetare till gästprofessorn anklagade en toraxkirurg som medverkade vid operationen för att utan tillåtelse ha använt och förvanskat data från gästprofessorns grupp i samband med en anslagsansökan till Vetenskapsrådet. Anklagelserna har tillbakavisats av toraxläkaren, som i sin tur anklagat gästprofessorn för att vilja ta åt sig all ära för gemensamma insatser.

Några månader senare, i augusti, kontrade toraxkirurgen och tre andra läkare med att anmäla gästprofessorn för oredlighet i forskning. Anmälarna, som medverkat i vården av den första patienten samt ytterligare två patienter som opererats med samma metod, menar att data förfalskats och utelämnats i en rad artiklar, inklusive Lancet-artikeln som toraxkirurgen själv var medförfattare i. Utifrån en analys av patienternas journaler menar de att patienterna drabbats av betydande komplikationer som inte redovisats samt att det saknas grund för påståendet att transplantaten utvecklats till fungerande luftrör. Dessutom kritiserar de att operationerna skedde utan föregående etisk prövning.

Båda anmälningarna utreds för närvarande av Karolinska institutet. Den första, som handlar om otillbörligt användande av forskningsresultat, handhas internt av KI:s etikråd. Rådet utreder även en anmälan från en belgisk forskare som rent generellt dömer ut gästprofessorns metod att använda stamcellspreparerade transplantat.

Oredlighetsanklagelserna mot gästprofessorn överlämnades i slutet av november till en extern sakkunnig för ett särskilt yttrande, som ska rapporteras till rektor senast den 15 januari.

Gästprofessorn själv avvisar anklagelserna om oredlighet, som enligt honom är en vedergällning för den anmälan som hans medarbetare gjorde.

Förutom utredningarna på KI pågår även utredning på Karolinska universitetssjukhuset som rör eventuellt dataintrång. Misstankarna handlar om att de fyra läkarna som anmält gästprofessorn ska ha hämtat data ur journalsystemet för sin analys utan att ha behörighet för det.