De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro ökat med 50 procent. Orsaken är ofta alltför hög arbetsbelastning, en stressig arbetsmiljö eller problem med relationerna på jobbet – exempelvis mobbning och trakasserier.

I Arbetsmiljöverkets rapport »Arbetsmiljön 2013« framkom det att tre fjärdedelar av läkarna anser sig ha för hög arbetsbelastning. 83 procent uppgav att de är tvungna att strunta i lunchen, arbeta övertid eller ta med sig jobbet hem (LT nr 34–35/2014).

Föreskriften är tänkt att förebygga ohälsa och skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. I förslaget till ny föreskrift står det att arbetsgivarna ska ha mål som främjar en god psykisk arbetsmiljö. Arbetsgivaren har också ansvar för att chefer och arbetsledare får kunskap om hur man förebygger och hanterar arbetsmiljön inom följande områden:

  • Ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska se till att personalen inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att det finns tillräckliga resurser för att utföra arbetet. 
  • Arbetstid. Risker kan till exempel finnas vid skiftarbete eller nattarbete eller genom att ständigt vara nåbar. Arbetsgivaren ska se till att arbetstiderna inte leder till ohälsa och bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning. Arbetsgivaren bör även ta hänsyn till att arbetstidens förläggning påverkar risken för olyckor. 
  • Konflikter och kränkande behandling. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande behandling inte accepteras och förebygga att konflikter leder till ohälsa hos arbetstagarna. Arbetsgivaren ska till exempel se till att det finns rutiner för hur kränkande behandling ska hanteras.

Förslaget har varit ute på remiss. Svaren sammanställs just nu av en arbetsgrupp på Arbetsmiljöverket. De fackliga centralorganisationerna är i stort positiva men vill se ännu skapare formuleringar på några punkter – bland annat när det gäller kränkande särbehandling på jobbet. Saco tror i sitt remissvar att föreskriften kan spela en roll för att ändra attityder och ge mer legitimitet till arbetet med organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem.

Arbetsgivarorganisationerna har gett desto mer ris till förslaget. De tycker att det finns tillräckligt med föreskrifter och anser att det är olämpligt med detaljreglering. Svenskt Näringsliv vill till exempel se mer information, utbildningar, konkreta verktyg och goda exempel för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Om allt går som planerat kan den nya föreskriften börja gälla hösten 2015. 

Den nya föreskriften

Förslaget behandlar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling samt arbetstider. I förslaget finns även ett avsnitt om mål för organisatorisk och social arbetsmiljö samt kunskapskrav för chefer och arbetsledare.

Arbetsmiljöverket har valt att byta ut begreppet psykosocial arbetsmiljö, som man anser vara för luddigt, och talar i stället om social och organisatorisk arbetsmiljö i föreskriften.

Läs mer om förslaget i Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning.

Kan leda till rättslig påföljd

Det är Arbetsmiljöverkets generaldirektör som beslutar om nya föreskrifter. En föreskrift som är utfärdad av Arbetsmiljöverket är likställd med lagstiftning på arbetsmiljöns områden och innehåller ett antal regler som är bindande. Att bryta mot en föreskrift kan leda till rättsliga påföljder.

Riksdagen och regeringen kräver att myndigheterna genomför regelförenklingar och alltid överväger om en föreskrift verkligen behövs. Arbetsmiljöverket har därför sedan 1996 försökt minska antalet föreskrifter. Sedan dess har antalet paragrafer minskat med en tredjedel. 

Källa: Arbetsmiljöverket