De kommande tre åren sjösätter Arbetsmiljöverket en särskild satsning för att undersöka hur första linjens chefer inom vården och omsorgen egentligen har det på jobbet. Bakgrunden är att det har kommit signaler om att allt inte står rätt till. 

– Vi ser att de ofta har en stor arbetsbörda med ett stort antal underställda, säger arbetsmiljöinspektören Lise-Lotte Hamfelt som är nationell projektledare.

Hon pekar bland annat på en enkätundersökning från Vårdförbundets avdelning i Skåne från 2014, som visade att drygt hälften av cheferna saknar förutsättning att kunna vara en bra ledare. Orsakerna som angavs var framförallt att det administrativa arbetet tar för mycket tid. En annan anledning är för stort personalansvar. 46 procent av cheferna i undersökningen hade mellan 20 och 39 medarbetare, 27 procent hade 40 till 59 och 12 procent hade över 60 medarbetare.

– Vi kommer bland att titta på vilken arbetsbelastning som cheferna har och vad de har för stödfunktioner tillgängliga för att underlätta chefskapet, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Region Syd (Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar) och Region Nord (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) startar redan i år. Från och med april kommer Arbetsmiljöverket att göra inspektioner i landstingen och kommunerna. Sedan ska inspektioner göras i hela landet.

I Västra Götalandsregionen är problemet välkänt. Där har man nyligen beslutat att införa en undre och övre gräns för hur många medarbetare första linjens chefer får ha. Gränserna är satta till 10–35 medarbetare. Normtaket har regionen valt efter att ha studerat befintlig forskning på området, bland annat från Institutet för stressmedicin

Syftet är enligt personaldirektören Marina Olsson att göra det mer hanterbart att vara chef. Hon upplever att kraven på första linjens chefer har ökat de senaste åren. I den senaste medarbetarenkäten var det en stor andel som svarade att de inte kände till vilka mål verksamheten de arbetar inom har och vad de förväntas uppnå.

– Det här är en del i vårt arbete för att förbättra förutsättningarna att vara chef. I dag är det många chefer som har mycket administration och många medarbetare som gör att cheferna har svårt att hinna möta medarbetarna på ett bra sätt och jobba med att utveckla verksamheten, säger hon.

Nu har samtliga förvaltnings- och bolagschefer fått i uppdrag att se över vad som behöver göras för att beslutet ska kunna genomföras. I april ska de redovisa ett förslag för regiondirektören som ska visa hur och när det kan ske.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Mestadels positiva. Men en del ser svårigheter i hur man ska kunna dela upp stora verksamheter som operations- och IVA-avdelningar, säger Marina Olsson.