För många patienter är det i dag oklart vem man ska vända sig till om man vill klaga på den vård man fått: vårdgivaren, patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg. Det är också oklart för många vilken sorts respons man har rätt att förvänta sig.

Det skriver Klagomålsutredningen i betänkandet, där man nu vill att det förtydligas att det är vårdgivaren som har huvudansvaret för att hantera klagomål från patienter. En ny bestämmelse om att vårdgivare är skyldig att ta emot och besvara klagomål som rör den egna verksamheten föreslås införas från den 1 juli 2016. Samtidigt förslås det införas en bestämmelse i Patientlagen om vad svaret ska innehålla.

Patientnämndens roll bör enligt utredningen vara att stödja patienten och se till att hen får de svar hen har rätt till. Den rollfördelningen gäller oavsett om det är hos patientnämnden eller vårdgivaren som man anmäler. Exakt hur patientnämndernas uppdrag bör se ut i framtiden ska man återkomma till i slutbetänkandet.

Att vårdgivaren tar hand om klagomålen ökar enligt utredningen chansen till ett snabbt svar samt att eventuella missförstånd och oklarheter kan redas ut. Det ökar också möjligheten för verksamheten att lära sig av patientens erfarenheter.

Patienter kommer enligt förslaget fortfarande att ha möjlighet att vända sig till IVO. För att IVO ska vara skyldig att utreda ett ärende måste dock vårdgivaren först haft möjlighet att besvara klagomålet. Det ska också röra sig om en händelse som fått eller riskerat att få allvarliga konsekvenser för patienten.

Den begränsade utredningsskyldigheten för IVO hoppas man ska leda till att IVO får större möjlighet till en riskbaserad tillsyn, exempelvis inriktad på patientgrupper som sällan klagar på sin vård.

Utredningen föreslår även att det tas fram en enhetlig nationell information som beskriver hur man klagar på hälso- och sjukvården.