Granskningen inleddes sedan man upptäckt flera fall i Region Skåne där läkare varit anställda utan att ha legitimation. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bestämde sig för att granska hela ansvarsområdet för Avdelning syd, alltså inte bara Region Skåne utan också landstingen Blekinge och Kronoberg. Man begärde in uppgifter från vårdgivarna om hur många personer som varit anställda utan legitimation eller särskilt förordnande mellan den 1 juli 2013 och den 1 juni 2014.

I Region Skåne hittade IVO sammanlagt 34 personer utan legitimation som varit anställda under den aktuella perioden. 14 av dessa saknade också särskilt förordnande, något som är nödvändigt att ha om man ska arbeta i ett legitimationsyrke utan legitimation. Av dessa 14 personer var ett tiotal läkare.

I Landstinget Blekinge hade 25 personer varit anställda utan legitimation eller särskilt förordnande under undersökningstiden. Flertalet var anställda som sjuksköterska, barnmorska, sjukhusfysiker eller röntgensjuksköterska. Många av dem tycks ha anställts i väntan på en legitimation som skulle bli klar senare.

I Landstinget Kronoberg såg det helt annorlunda ut. Där fanns bara två anställda som saknade legitimation, en läkare och en tandläkare, men båda dessa hade ett särskilt förordnande utfärdat av Socialstyrelsen.

I sin bedömning påpekar IVO att vårdgivaren är skyldig att kontrollera att den som anställs har legitimation för yrket, och att det är straffbart att arbeta i ett legitimationsyrke om man inte har legitimation eller särskilt förordnande för det.

I både Skåne och Blekinge förekom flera fall av bristande behörighetskontroll i samband med anställning, och vid uppföljning i samband med att tjänstgöringen förlängdes.

IVO riktar därför kritik mot Region Skåne och Landstinget Blekinge för att de brustit i följsamhet till gällande bestämmelser, och meddelar att man planerar att följa upp ärendena i höst. Landstinget Kronoberg klarar sig däremot utan kritik.