Sammanlagt 43 motioner har inkommit till årets förbundsfullmäktige, som hålls den 26–27 maj. Som vanligt är spännvidden stor och rör allt ifrån jämställdhet och arbetsmiljö till patientsäkerhet och kompetensutveckling.

Ett tema som berörs i flera motioner är chefsrollen. Enligt en motion från Mellersta Skånes läkarförening har på fem år andelen offentligt drivna vårdcentraler i Skåne som har en verksamhetschef som är läkare minskat från 50 till 17* procent. Inom psykiatrin i Skåne finns det enligt motionen mindre än tio läkare som är verksamhetschefer.

Det här anser läkarföreningen vara ett utslag av den chefspolicy som efter påtryckningar från andra fack infördes 2011, enligt vilken chefer ska vara tillsvidareanställda som just chefer och inte vara kliniska verksamma.

Det har gjort chefskarriären mindre intressant för läkare eftersom de tvingas ge upp sin fasta läkartjänst och upphöra med det kliniska arbetet, menar Mellersta Skånes läkarförening som nu vill att Läkarförbundet verkar för att det ska finnas anställningsformer och tjänster som innebär en kombination av chefskap och kliniskt arbete eller forskning.

Från Mellersta Skåne kommer också en motion som rör funktionen som medicinsk ledningsansvarig läkare (MLL), som finns på kliniker där verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens. Genom att MLL är underställd verksamhetschefen och saknar formella befogenheter kan verksamhetschefen fatta beslut som direkt strider mot MLL:s bedömning.

MLL riskerar hamna i en gisslansituation där hen å ena sidan inte har några reella befogenheter, å andra sidan inte kan avsäga sig det medicinska ledningsansvaret utan att hamna i konflikt med verksamhetschefen. Motionären yrkar på att medicinska ledningsansvariga läkare ska få en oberoende ställning inom verksamheten och ett fastställt medicinskt mandat med tydliga befogenheter.

Även Chefsföreningen har noterat trenden mot allt färre chefer i vården med läkarbakgrund. Det sägs allt oftare, påpekar föreningen i en motion, att det är ledaregenskaperna som är A och O. Chefsföreningen menar att goda ledaregenskaper är nödvändiga, men att kunskap om verksamhetens kärna också krävs för att kunna driva viktiga frågor som utveckling och kompetensförsörjning. Funktionen som medicinskt ledningsansvarig läkare kan inte riktigt kompensera för bristande medicinska kunskaper, enligt föreningen.

För att vässa sitt arbete för fler läkare på chefspositioner yrkar Chefsföreningen att Läkarförbundet ska börja ta fram statistik över hur vanligt det är med läkare på positionen som verksamhetschef och biträdande verksamhetschef.

Läs mer: Alla motioner till Läkarförbundets fullmäktige 2015