Läkaren har i tingsrätt och hovrätt dömts till villkorlig fängelsedom för att under en tidsperiod på ett år 177 gånger olovligen loggat in i journalerna hos 20 personer som han inte hade någon vårdrelation till. 19 av dem var unga kvinnor, varav merparten med ursprung i samma land som han själv. För större delen av dem har han sökt sig fram till känsliga uppgifter från exempelvis psykiatri eller kvinnoklinik.

Det finns inget som tyder på att läkaren skulle ha varit oskicklig i sin yrkesutövning. För att hans legitimation ska kunna dras in måste han därför ha gjort sig skyldig till brott som påverkar förtroendet för honom. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menade att så var fallet och ville att HSAN skulle återkalla hans yrkeslicens.

En förutsättning för att detta ska kunna ske är enligt patientsäkerhetslagen att brottet är allvarligt, vilket dataintrång normalt inte brukar anses vara. Bedömningen ska dock utgå från en helhetsbedömning av det enskilda fallet, betonar HSAN, som konstaterar att brotten i det aktuella fallet har begåtts i läkarens yrkesutövning och systematiskt riktat sig mot unga kvinnor med viss etnisk härkomst.

Enligt HSAN har läkaren genom brotten tveklöst missbrukat det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Det brott som läkaren dömts för är därför ägnat att påverka förtroendet för honom, menar HSAN, som därför beslutar att läkarens legitimation ska återkallas.