Det var i höstas som Daniel Svedin, Läkarförbundets skyddsombud för primärvården i Falun, skickade in en anmälan till Arbetsmiljöverket (se LT 2014-09-12). Läkarbristen hade förvärrats och läget hade blivit akut:

– Arbetssituationen för distriktsläkarna i Falun hade blivit ohållbar, säger han. Av 31 distriktsläkartjänster är drygt hälften vakanta. Målet är att en primärvårdsläkare ska ha 1 500 listade patienter, men på flertalet av våra vårdcentraler har varje läkare mellan 2 000 och 4 000 patienter listade.

Daniel Svedins anmälan ledde till att Arbetsmiljöverket i februari i år gjorde en inspektion på plats. Inspektionen gav honom i huvudsak rätt:

»Arbetsmiljöverket bedömer att arbetsbelastningen för läkarna inom Falu primärvårdsområde är alltför hög«, fastslår verket i april i en så kallad underrättelseskrivelse till landstinget. Man är också tydlig med vad landstinget ska göra: »Ni ska anpassa arbetsmängden för de enskilda anställda vid Falu primärvårdsområde så att arbetsbelastningen inte medför risk för ohälsa«. Hur detta ska gå till? Det kan antingen handla om att tillföra personella resurser eller att ta bort arbetsuppgifter, förklarar Arbetsmiljöverket.

I skrivelsen refererar Arbetsmiljöverket till de åtgärder Daniel Svedin har föreslagit. I första hand att tillsätta alla vakanta tjänster, och, om detta inte är möjligt, tillsätta stafettläkare. I tredje hand måste arbetsuppgifterna justeras för att passa nuvarande bemanning.

Daniel Svedin är nöjd med att Arbetsmiljöverket hänvisar till hans åtgärdsförslag. Att hitta ett 15-tal nya distriktsläkare tror han dock inte är möjligt i dagsläget. Lösningen på kort sikt måste bli stafettläkare som täcker upp vakanserna, säger han:

– Man kan inte vänta två–tre år till och hoppas att det ska bli bättre. Läkarbristen är akut och måste åtgärdas akut för att folk ska stanna kvar i primärvården. Inte minst ST-läkarna, som behövs för att trygga framtiden.

Landstinget skulle ha svarat på Arbetsmiljöverkets skrivelse före slutet av april, men har begärt och fått två veckor till. När svaret kommit in fattar Arbetsmiljöverket sitt beslut, som i detta fall sannolikt blir att förelägga landstinget att vidta vissa åtgärder. Föreläggandet kan också kopplas till ett vitesbelopp, som landstinget måste betala om föreläggandet inte följs.

Arbetsmiljöverket överväger att sätta en tidsgräns för när åtgärderna ska vara vidtagna till senast den 30 september i år, men den gränsen kan eventuellt skjutas fram några veckor eller någon månad.