Socialstyrelsen har redan beslutat om en ny föreskrift som reglerar hur den verksamhetsinterna utredningen av händelser som lett eller kunnat leda till vårdskada ska genomföras. Samtidigt har en ny föreskrift från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, precis varit ute på remiss som handlar om hur den anmälan som ska göras till IVO vid allvarliga händelser ska gå till.

Men nätverket Sveriges chefläkare och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor kritiserar nu i en skrivelse till Socialstyrelsens generaldirektör den nya föreskriften på flera punkter. Även Läkarförbundet pekar i sitt remissvar till IVO på problem med den nya regleringen.

En formulering som både chefläkarnätverket och Läkarförbundet reagerat på är att utredningar ska innehålla uppgifter om huruvida vårdpersonalen utfört sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt gällande rutiner. Detta, menar man, kan uppfattas som återgång till en individcentrerad i stället för en systemcentrerad syn på vårdskador.

En kritik mot Socialstyrelsens föreskrifter som både Läkarförbundet och chefläkarna för fram är att det inte görs någon skillnad mellan allvarliga och mindre allvarliga incidenter i kraven på utredning. Chefläkarna har räknat ut att inräknat primärvård, psykiatri och barnsjukvård drabbas mer än 200 000 personer av vårdskada i någon form varje år och bedömer att det »kommer att kräva att avsevärda ekonomiska och personella resurser skapas« om alla ska utredas. Chefläkarnätverket menar att detta inte är i enlighet med statsmakternas intentioner och rekommenderar därför att föreskriften skickas ut på en ny remissrunda och att man senarelägger datumet då de ska börja gälla.

När det gäller IVO-föreskrifterna anser Läkarförbundet att det behövs mer vägledning om vad som utgör en allvarlig vårdskada och därmed omfattas av anmälningsskyldigheten. I de allmänna råd som ackompanjerar nu gällande föreskrift finns en lista på tänkbara situationer som utgör allvarlig vårdskada, men IVO menar att det finns en risk att en sådan lista uppfattas som uttömmande. Men den risken kan enligt Läkarförbundet hanteras genom att man är tydlig med att det handlar om just exempel.

Läkarförbundet är överlag kritiskt till att det ska finnas två olika föreskrifter om vårdskador och menar att en gemensam föreskrift skulle göra regleringen mer överskådlig och minska risken för sammanblandning.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell meddelar i en kommentar till Läkartidningen att hon med anledning av skrivelsen från chefläkarna kommer att bjuda in till en dialog med chefläkarna och SKL, för att se hur man både kan följa lagstiftningen, främja patientsäkerheten och skilja på allvarliga och mindre allvarliga vårdskador. Ett sätt att förtydliga detta kan enligt Socialstyrelsen vara via ett Meddelandeblad.