Arbetsmiljön på Sahlgrenska universitetssjukhusets medicinavdelning 132 fick skyddsombuden för Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Saco att i slutet av sommaren gemensam lämna in en anmälan till Arbetsmiljöverket. Anledningen var att problemen med hög personalomsättning och hög arbetsbelastning eskalerade under sommaren och att många drabbats av stressymptom.

I ett yttrande skriver arbetsgivaren bland annat att tre sjukskrivningar omkullkastade den »tidigare goda planeringen« och att en omfördelning av extrapersonal gjordes för att minimera övertidsarbetet på avdelningen. Vidare skriver arbetsgivaren att man inte vill »förringa den arbetssituation som uppstod« och att personalsituationen normaliserades efter semestrarna.

Det håller personalorganisationerna inte med om och menar att man inte längre kan »lappa och laga med tillfälliga lösningar för att förbättra arbetsmiljön«, i stället vill de att arbetsgivaren går till botten med problematiken.

Arbetsmiljöverket anser att bristerna utgör skäl att lägga ett vitesföreläggande på 75 000 kronor. Myndigheten skriver i sitt beslut att rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas när bemanningen avviker från behovet, både när det gäller antal och kompetens, ska finnas. Arbetsgivaren ska även ta fram en handlingsplan för hur personalsituationen på avdelningen ska kunna lösas på lång sikt. Personalen ska också kunna ta raster och pauser under arbetspassen.

Åtgärderna ska senast den 31 januari ha vidtagits.

Läs tidigare:

Sahlgrenska riskerar vite för dålig arbetsmiljö på medicinavdelning 

Medicinavdelning på Sahlgrenska granskas av två myndigheter