En manlig läkarstudent dömdes i somras tillsammans med en blivande psykolog för barnpornografibrott för att ha skildrat en 11 år yngre, då 17-årig, flicka i pornografiska bilder och filmer. Flickan ska ha varit i ett utsatt läge på grund av tidigare trauma. Läkarstudenten dömdes till villkorlig dom och 60 dagsböter. 

Rektor för Karolinska institutet, KI, begärde hos Högskolans avskiljandenämnd att studenten skulle stängas av från utbildningen. KI anförde att brottet var av sådan art att det är att anse som allvarligt och att läkarstudenten genom sitt handlande »uppvisat sådana brister i sitt omdöme att det enligt KI finns en påtaglig risk för att han kan komma att skada annan person« under den kliniska delen av utbildningen.

Allvarlig brottslighet som kan innebära påtaglig risk för att annan person skadas är laglig grund för avskiljande. Men Högskolans avskiljandenämnd avslog i december KI:s anmälan med motiveringen att brottet inte var av tillräckligt allvarlig art och motiverar det med att det enligt förarbetena till bestämmelsen om avskiljande ska röra sig om våldsbrott eller narkotikabrott som lett till, eller som i normalfallet ska leda till, fängelse på minst ett år. 

Straffet för barnpornografibrott är fängelse upp till två år, men om brottet är ringa ska det ge böter eller fängelse i högst sex månader. Studentens brott bedömdes inte som ringa, men tingsrätten ansåg med hänsyn till brottets art ändå inte att fängelse behövde väljas som påföljd utan att det räckte med villkorlig dom och böter.