Patienten ville spela in sitt läkarbesök på en vårdcentral för att använda i kommande diskussioner med Försäkringskassan. Hans läkare menade dock att det inte var tillåtet och vägrade fortsätta samtalet om inte inspelningen avbröts.

JO konstaterar att det varken finns någon rättighet att spela in ett läkarbesök eller någon grund för att förbjuda det. Men JO anser att man kan förutsätta att patienter oftast har godtagbara skäl för att göra det, exempelvis för att i efterhand kunna gå igenom läkarens råd. Därför bör utgångspunkten vara att det ska vara tillåtet. Det kan dock finnas situationer då ett inspelningsförbud är motiverat, till exempel om samtalet rör sekretesskänsliga uppgifter om en tredje part eller om det är tänkt att användas »provokativt eller på ett för tjänstemannen förlöjligande sätt«.

I det aktuella fallet gjordes ingen bedömning av omständigheterna innan läkaren förbjöd inspelningen. För det får läkaren kritik från JO.

Även om ljudinspelningar normalt ska tillåtas anser JO att en läkare eller en annan tjänsteman alltid ska kunna motsätta sig att bli filmad.