Läkartidningen har tidigare rapporterat om frågan om ekonomisk ersättning vid övertid för läkare. Både då sjukhusledningen vid Karolinska universitetssjukhuset 2014 beslutade att ta bort rätten till övertidsersättning för de läkare som tjänar över 50 000 kronor i månaden och då frågan väcktes i en motion vid Läkarförbundets fullmäktigemöte förra året. En liknande motion röstades också igenom på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte tidigare i vår.

Inför Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 har Mellersta Skånes läkareförening och Nordvästra Skånes läkareförening åter lyft frågan i en motion. »Att undvika att skriva bort denna rätt till ersättning blir allt mer viktig när allt fler jourer schemaläggs av arbetsgivare«, skriver motionärerna som bland annat yrkar på att förbundet ska verka för att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för övertid.

Även Stockholms läkarförening sätter fokus på arbetad tid och ersättning. I sin motion skriver föreningen att dagens rapporteringssystem är svåröverskådliga för individen och försvårar läkarföreningarnas möjlighet att kontrollera om arbetstidslagen och lokala avtal följs. Därför yrkar de på att förbundet ska arbeta för att enskilda individer enkelt ska kunna kontrollera att den arbetade tiden är registrerad och ersättning utbetald. Dessutom att förbundet arbetar för att lokalföreningar ska kunna få ut förståelig arbetstidsdata –utan bearbetning av annan part – ur rapporteringssystemen för att kunna kontrollera om lagar och avtal följs.

Rätt avstå jour för 55+

I en annan motioon yrkar Stockholms läkarförening yrkar på att läkare som fyllt 55 år ska kunna få rätt att avstå arbetsplatsbunden jour nattetid. Detta eftersom den ökade arbetsbelastningen och tempot kan innebära en hälsorisk för äldre läkare.