De är de fem delföreningarna Sveriges yngre läkares förening (Sylf), Svenska distriktsläkarföreningen, Sjukhusläkarna, Sveriges läkarförbunds chefsförening och Sveriges läkarförbund student som i en gemensam motion vill att Läkarförbundet ska engagera sig mer i idédebatten kring framtidens ledarskap i vården.

Initiativet kommer ursprungligen från Sylf. Emma Spak, ordförande för Sylf, menar att ledarskapsfrågan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för sjukvården.

– Motionen är inte till för att säga att Läkarförbundet inte gör något, utan för att förhoppningsvis stärka mandatet från fullmäktige att agera i de här frågorna och prioritera dem ännu högre, för det tror vi behövs. Vi vill att man jobbar med alla nivåer av ledarskap, både med att definiera hur vi ser på ledarskapet och med att främja förutsättningarna för ett bra ledarskap i vården, säger Emma Spak.

När det gäller det övergripande ledarskapet vill man att det mer än i dag ska fokusera på att leda, inspirera och involvera medarbetare och patienter som vill bidra till vårdens utveckling, och bygga mindre på detaljstyrning och mer på tillit.

Vad gäller det verksamhetsnära ledarskapet vill man att Läkarförbundet arbetar för att verksamhetschefer ska få ett starkare mandat. Delföreningarna konstaterar att det finns en trend att allt färre verksamhetschefer är läkare, trots att läkarkompetensen enligt dem är nödvändig för att ta det ansvar som lagen kräver.

– Utvecklingen har pågått länge i primärvården, och nu är sjukhusvården på väg åt samma håll. Många chefsjobb söks inte av någon läkare, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Det finns enligt motionen flera skäl till utvecklingen, bland annat för tung administration och otillräckliga stödfunktioner. Men just toppstyrning och otydliga mandat tror både Emma Spak och Karin Båtelson är viktiga faktorer som gör uppdraget mindre attraktivt för läkare.

– I dag uppfattar många att man är lydiga soldater utan befogenhet att påverka verksamheten, säger Karin Båtelson.

Slutligen vill man att Läkarförbundet ska verka för att läkare under hela sin karriär får möjlighet att utveckla det vardagsnära ledarskapet, det som följer med själva läkarrollen.

– Man behöver ledarskap även när man jobbar i vardagen, med att ronda, leda ett team eller bara i det pedagogiska mötet med patienten, säger Emma Spak.

Fler motioner tar upp chefskap

  • Även Skaraborgs läkarförening lyfter upp chefsfrågan och pekar på att uppgången i lön för en läkare som blir chef är relativt liten, vilket kan minska attraktionskraften. Man vill därför att Läkarförbundet ska verka för att löneökningen när man tar på sig chefsuppdrag ska vara minst 25 procent.
  • Parallellt med att andelen chefer med läkarbakgrund minskar blir det vanligare att verksamheter inrättar funktionen »medicinskt ansvarig läkare«. Chefsföreningen anser i en separat motion att det är problematiskt att läkare tar på sig ansvar utan att ha befogenheter att fatta beslut och vill att Läkarförbundet tar fram ett policydokument som stöd för rådgivningen till dessa personer.

Läkarförbundets fullmäktigemöte hålls i Stockholm den 24–25 maj.