Syftet med Socialstyrelsens kunskapsöversikt gällande medicinska åldersbedömningar som kom den 20 april är att se i vilken utsträckning ny forskning kan minska åldersbedömningarnas osäkerhetsmarginaler, och resultatet visar att dagens undersökningar med röntgen av tänder och handleder inte är att förespråka.

Elin Karlsson, ordförande för etik- och ansvarsrådet hos Läkarförbundet, menar att det är positivt att man söker säkrare metoder för åldersbedömningar.

– Osäkra metoder riskerar att vid felbedömning få mycket stora konsekvenser för ett barn, och det utsätter också läkaren som gör bedömningen för en etisk stress, säger hon.

Socialstyrelsens bedömning är att magnetkameraundersökningar av knäleder kan minska risken att barn bedöms som vuxna. Vid undersökningar med röntgen av tänder och hand/handled är risken runt 12 procent. Det kan jämföras med en risk på 3 procent för pojkar och 7 procent för flickor vid magnetkameraundersökningar av knäled.

– Felmarginalen med MR av knäled är fortsatt betydande, främst för flickor. Det är bra att man tänker gå vidare med fortsatta studier för att hitta än säkrare kombinationer av undersökningar. Vid tolkning bör, så länge helt säkra metoder saknas, hellre fria än fälla råda vid tveksamheter. Potentiella barn som bedömts vara vuxna med tidigare använda osäkra metoder bör få en ny bedömning för att undvika att fel begås, säger Elin Karlsson.

Läs tidigare artikel:

Magnetkamera ger ökad säkerhet