Förslaget från Klagomålsutredningen syftar till att göra det enklare för patienter att klaga på sin vård genom att tågordningen blir tydligare. Tanken är att vårdgivarna får det primära ansvaret för att hantera klagomål, medan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, mer får rollen som en appellationsinstans (se ruta).

Läkarförbundet var positivt till modellen redan när ett första utkast presenterades i ett delbetänkande 2015, och har inte ändrat sig när man nu ger sin syn på slutbetänkandet. Som tidigare påpekar man dock att ett system där vårdgivaren har huvudansvar för klagomålshanteringen kräver anpassningar så att vårdpersonal ges tid och möjlighet att medverka. Annars befarar förbundet att förtroendet för systemet kan urholkas.

Viktigt är också enligt förbundet att personalen får stöd och möjlighet till diskussion i samband med att vårdskador inträffat och att man stärker chefläkarfunktionen, som spelar en nyckelroll i hanteringen av klagomål.

I och med att IVO:s utredningsskyldighet begränsas ser Läkarförbundet en potentiell risk att patienter och anhöriga vänder sig polis och domstol i stället. Förbundet anser därför att det är viktigt att följa upp hur den nya regleringen tillämpas och hur den uppfattas av patienter.

När det gäller förslaget att patientnämnder i större utsträckning bör rapportera riskindivider till IVO anser förbundet att man i första hand bör kontakta vårdgivaren om man identifierar en sådan person, och att rapportering till IVO bara bör ske när vårdgivaren inte vidtar lämpliga åtgärder.

En brist i utredningen är enligt Läkarförbundet att man inte mer noggrant analyserat hur röstsvaga patientgruppers intressen ska tillgodoses. När systemet följs upp bör detta därför uppmärksammas särskilt, skriver förbundet.

Förslaget till ny klagomålshantering i vården

  • Vårdgivaren blir primärt ansvarig för att utreda patientklagomål. Anmälan kan göras till patientnämnd eller direkt till vårdgivaren.
  • Patientnämnderna får en mer självständig ställning. Om ett klagomål framförs via en patientnämnd är vårdgivaren skyldig att bistå nämnden i dess arbete.
  • Patientnämnderna får ett ökat uppdrag och ska analysera inkomna ärenden regelbundet för att identifiera riskområden.
  • Först efter att vårdgivaren fått möjlighet att besvara ett klagomål ska man kunna vända sig till IVO, som dock bara är skyldig att utreda allvarliga händelser, ärenden som innefattat tvång samt ärenden som påverkat patientens integritet eller autonomi.
  • Sjukvårdspersonal under utredning ska ha rätt att uttala sig innan beslut från IVO.

Förslaget beräknas leda till att IVO kan omfördela 75 miljoner kronor från utredningar till inspektionsbaserad tillsyn.