En av de frågor där förbundsstyrelsen fick överlägga under sittande möte. Fr v Marina Tuutma, Heidi Stensmyren, Thomas Lindén, Sara Jevrém, Jonas Ålebring, Ove Andersson och Emma Spak. Stående Johan Styrud och Anders Dahlqvist. Foto: Göran Segeholm

Det är i stora drag innebörden av det beslut som blev resultatet av tre motioner om förbundets placeringspolicy som lämnats in av Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna.

Men vägen till beslutet var snårig, med många omskrivningar och nya yrkanden. In i det sista filades det på kommatecken och ordval för att motionärerna, andra föreningar som kommit in med egna yrkanden i frågan, samt förbundsstyrelsen skulle kunna enas om ett förslag.

Motionerna handlade om hur förbundet ska placera sitt kapital. Andemeningen var att inte stödja företag som sysslar med fossila bränslen, tobak eller alkohol, eftersom det påverkar hälsan negativt.

Förbundsstyrelsen föreslog avslag på alla tre motionerna med hänvisning till att fullmäktige inte är rätt forum att besluta om placeringar. Dessutom var skrivningarna för specifika för att kunna godkännas, enligt förbundsstyrelsen.

Det fanns dock stort engagemang och energi i denna fråga, vilket märktes både i utskottsbehandlingen och senare i fullmäktige. Detta blev också en av de frågor som debatterades livligast under fullmäktigemötet.

I utskottet öppnade motionärerna genom Nadja Schuten Huitink, Distriktsläkarföreningen, för att ändra i skrivelsen för att kunna få gehör för frågan från förbundsstyrelsen. Det var något som Lars Nevander, Sjukhusläkarna varnade för.

– Det här är symbolpolitik och vi ska inte skriva om och urvattna. Det här förslaget kommer dessutom att ge mycket mer publicitet, sa han.

Även Nadja Schuten Huitink tog upp hur viktigt ett kraftfullt ställningstagande från Läkarförbundet är för att nå ut.

– Luddar vi till det blir det mycket mindre starkt, sa hon.

Men omskrivna blev att-satserna flera gånger och resulterade i nya yrkanden, som i sin tur arbetades om av motionärerna och förbundsstyrelsen både enskilt och tillsammans för att få till en ordalydelse så att de skulle kunna bifallas.

Thomas Lindén, förbundsstyrelsen, berättade hur förbundet arbetar med placeringar i dag. Förbundet har anlitat placeringsrådgivare som hjälper till att översätta förbundets politiska mål till placeringar. Man har inrättat ett placeringsråd, och en placeringspolicy, som följer FN:s tio principer om Global Impact, vilka rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption, har antagits. Placeringspolicyn inkluderar också ILO:s åtta kärnkonventioner som bland annat rör förenings- och organisationsfrihet. Placeringar av uppenbar oetisk karaktär ska inte heller förekomma.

– Det här är långt utöver den fråga som vi diskuterar nu. En del av er här har säkert mobiler och datorer med fruktsymbol på – det företaget som producerar dem räknas inte som en etisk godtagbar placering eftersom de inte uppfyller kraven på arbetarskydd i de länder där de verkar, sa han bland annat.

Det slutliga yrkandet, se ruta, fick till slut fullmäktiges bifall. 

Fullmäktige biföll de tre motionerna med följande att-satser:

  • att fullmäktige rekommenderar FS att uppdatera instruktionen för investeringar och lyfta fram dels att inte investera i företag huvudsakligen verksamma inom utvinning, raffinering och försäljning av fossila bränslen, dels att uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.
  • att fullmäktige rekommenderar FS att uppdatera instruktionerna för investeringar och lyfta fram att inte investera i tobaksindustrin
  • att fullmäktige rekommenderar FS att uppdatera instruktionen för investeringar och lyfta fram att inte investera i alkoholindustrin