Sveriges Radios vetenskapsredaktion har i tre längre inslag berättat om forskningen om de syntetiska hornhinnorna. Som Läkartidningen i flera tidigare artiklar har rapporterat utvecklade ett forskarlag vid Linköpings universitet konstgjorda hornhinnor, som opererades in på patienter i Ukraina utan föregående djurstudier. Forskningsledaren själv har sagt att hen inte kände till att hornhinnorna opererades in på människor, och inte på djur, men stod ändå som medförfattare till studien.

Den oberoende expertgrupp som granskade oredlighetsärendet kritiserade forskarlaget när det gällde hantering, kontroll och dokumentation av verksamheten, samt i vissa hänseenden bristande respekt för gällande regler. Den medicinska fakulteten vid universitetet bedömde att forskningsledaren agerat oredligt genom upprepad oaktsamhet, och att hen hanterat medförfattarskapet till Ukrainastudien felaktigt.

Som en följd av detta drog Vetenskapsrådet in de resterande anslagen till forskningen, 1,6 miljoner av de tio miljoner som var beviljade. Åtgärden har bara använts två gånger tidigare, enligt Sveriges Radio.

Forskningsledaren har agerat oredligt, men inte brutit mot någon lag, enligt Vetenskapsradion. Det finns nämligen inte någon myndighet som kontrollerar svenskfinansierad forskning som bedrivs utanför EU och som inkluderar tester på människor.

Det etiska tillstånd som gavs för Ukrainastudien fattades inte av någon oberoende grupp i Ukraina utan av anställda vid det forskningsinstitutet där operationerna genomfördes. Skillnaden i etisk standard mellan olika länder varierar. Ett sätt att komma till rätta med det är, enligt Lars Terenius, professor vid Karolinska institutet som deltog i expertgruppen som granskade hornhinneforskningen, att all svensk forskning som inkluderar försök på människor etikprövas i Sverige.

Forskningsledaren har överklagat både oredlighetsfällningen och beslutet från Vetenskapsrådet att frysa återstående forskningsanslag. Linköpings universitets rektor Helen Dannetun kommer, när ärendet är färdigutrett, att fatta beslut om hanteringen ska få några arbetsrättsliga följder för forskaren.

Läs tidigare artiklar:

Forskare kritiseras för oredlighet

Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik

Transplantationer av syntetiska organ utreds även i Linköping

Lyssna på

Sveriges radio Vetandets världs serie Ögonexperimenten