De drabbade blev akut dåliga och fick symtom kopplade till de övre luftvägarna. Besvären yttrade sig som stickningar och andningssvårigheter, vilket innebar att en del av dem fick hjälpas för att få vård. 

Sambandet mellan de 17 personerna är, enligt Niklas Claesson, kommunikationschef inom NU-sjukvården, att de befunnit sig i ett begränsat område i operationsavdelningen. Inga patienter blev sjuka.

Som en följd av sjukdomsutbrottet stängde sjukhusledningen operationssalar och ställde in planerade operationer, vilket innebär att kapaciteten på operationsavdelningen halverades. Verksamheten i operationssalarna öppnade igen i dag, måndag, då också de flesta av de drabbade var tillbaka på arbetet.

Det var undersköterskor, sjuksköterskor och någon enstaka läkare som insjuknade, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. Hon tycker att arbetsgivaren agerat helt enligt regelboken.

– Vi har upplevt att arbetsgivaren tagit detta på stort allvar och vidtagit de åtgärder som vi skulle kunna tänka oss att kräva. Arbetet stoppades omedelbart och vi har haft regelbunden avstämning och fått information löpande, säger hon.

NU-sjukvården hade fram till måndag morgon förstärkningsläge, vilket innebär att en särskild sjukvårdsledning hade beredskap att snabbt kunna fatta beslut.

– Förstärkningsläget används vid väldigt speciella händelser. Det användes till exempel den 22 november i samband med skolattacken i Trollhättan, säger Niklas Claesson, kommunikationschef.

Skulle det inträffade kunna vara sabotage?

– Det har utretts, men det anses som osannolikt.

Västfastigheter, som har hand om driften av fastigheten, har tagit en mängd prover, undersökt och rengjort teknisk utrustning och ventilationskanaler bland annat. En expertgrupp från räddningstjänsten har också utfört mätningar i lokalerna.

– Vi får svar på de prov som tagits allteftersom, men det finns inget provsvar i dag som sticker iväg, säger Lars Janson, fastighetsdirektör.

I helgen genomfördes bland annat provtryckning av lokalerna och tätning av rör. 

– Vi har gjort alla åtgärder för att säkra operationssalarna, nu väntar vi bara på labbsvar. Vi har bemanning så att vi har koll på vad som händer framgent. Om någon i personalen skulle känna av något nu har vi mätutrustning på plats så att vi kan snabbt komma in till de lokalerna och undersöka dem, säger Lars Janson.