Det var i början av året som åklagarna vände sig till Socialstyrelsens rättsliga råd för ett yttrande om Paolo Macchiarinis omtalade luftstrupsoperationer, där två patienter senare avled och den tredje fick vårdas på intensivvårdsavdelning i flera år.

En av de frågor man ville ha svar på är hur Paolo Macchiarinis metod förhåller sig till vetenskap och beprövad erfarenhet. Det berättade den åklagare som tidigare ansvarade för utredningen, Zilla Hirsch, för Läkartidningen i december i fjol. För om Paolo Macchiarini ska kunna dömas för de brott han misstänks för måste åklagaren visa att han varit oaktsam.

– Om man till exempel i vården av en patient inte följer de riktlinjer som finns eller inte använder sig av vetenskap och beprövad erfarenhet utan använder sig av sin egen metod, då kan det bedömas som oaktsamt, sa Zilla Hirsch.

I samband med Astrid Lindgren-fallet var det många, inte minst läkare, som kritiserade åklagaren för att denne inte inhämtade en bedömning från Socialstyrelsen av huruvida narkosläkaren hade följt vetenskap och beprövad erfarenhet innan hon delgavs misstanke om brott.

Men även denna gång väljer åklagarna alltså att inte invänta expertyttrandet från Socialstyrelsen, utan redan nu delge Paolo Macchiarini misstanke om grovt vållande till annans död respektive grovt vållande till kroppsskada.

Varför inväntar ni inte rättsliga rådets yttrande?

– Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke redan innan vi fått svar, utifrån de åtgärder vi vidtagit i övrigt, säger kammaråklagare Anders Tordai till Läkartidningen.

När räknar ni med att yttrandet kan komma?

– Det är möjligt att vi kan få en delleverans inom en inte alltför avlägsen framtid, vi vet inte riktigt.

Om Paolo Macchiarinis metod inte anses stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet kommer följdfrågan att bli vilket utrymme det finns för en läkare att, speciellt i situationer där patienten annars kommer att avlida, ta till oprövade metoder som en sista utväg. En sak som Macchiariniaffären har blottlagt är att det tycks finnas olika uppfattningar i den frågan, där jurister tenderar att anse att det utrymme som lagen ger är mer begränsat än vad läkare gör.

– Om det går så långt som till åtal ska det bli intressant att se vilken typ av bevisning som läggs fram och hur domstolen bedömer denna, säger Ulrika Sandén, lektor i juridik vid Örebro universitet, som forskar om medicinsk rätt.

Att läkare åtalas för så allvarliga brott som de aktuella misstankarna handlar om är ovanligt. Förutom narkosläkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, som åtalades men frikändes för dråp, rör ett nyligt fall en förlossningsläkare som 2013 åtalades för att ha vållat ett barns död samt kroppsskada hos modern i samband med en utdragen förlossning. Även i det fallet friades läkaren.

Läs mer: 

Paolo Macchiarini misstänkt för brott