Förslaget att sätta stopp för hyrläkare som Läkartidningen berättade om den 16 augusti klubbades i Sjukvårdsnämnd Sund den 17 augusti. Utfasningen av hyrläkare ska börja under hösten och vara klart i januari nästa år. Syftet med stoppet är enligt beslutunderlaget att »värna patientsäkerhet, arbetsmiljö och ett kvalitetssäkrat utbildningsuppdrag«.

Men ett stopp kan också få motsatt effekt. Beslutet kompletterades med ett uppdrag till förvaltningschefen att kontinuerligt rapportera om konsekvenserna ur ett patientperspektiv, se ruta. Enligt regionens egen bedömning av arbetsmiljörisker är det mycket stor sannolikhet för betydande konsekvenser vad gäller ökad arbetsbelastning på kvarvarande läkare och övriga yrkeskategorier. Den ökade arbetsbelastningen i sin tur bedöms kunna leda till bland annat läkarflykt, samvetsstress, felaktiga beslut, tjänstefel och ökad jourbörda. Ökad risk för hot och våld från frustrerade patienter samt ökad risk för sjukskrivning är andra aspekter som tas upp.

I ett pressmeddelande den 17 augusti säger regionen också att en förutsättning för förändringen är att Psykiatri Skåne är en attraktiv arbetsgivare. »Programmet innehåller därför satsningar som syftar till att behålla och attrahera nya medarbetare. Det handlar dels om åtgärder för kompetensförsörjning och vidareutveckling av den psykiatriska vården, dels om ett löneåtgärdsprogram.«

– De här är en satsning vi gör. Men kostnaderna för den bedöms ändå vara lägre än de utgifter vi har haft för hyrläkare de senaste åren, säger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund, i pressmeddelandet.

Läs även:

Hyrläkare kan stoppas i psykiatrin

Så här blev beslutet, enligt uppgift från nämnden:

• Förvaltningschefen får i »uppdrag att påbörja införandet av ett hyrstopp av läkare inom psykiatrin under hösten 2016, i syfte att ta bort beroendet av inhyrning av personal. Införandet av hyrstopp ska vara genomfört till den 31 januari 2017«.

• Förvaltningschefen får i »uppdrag att till nämnden kontinuerligt återkomma med konsekvensanalyser av verkställandet ur ett patientperspektiv«.

• »Verksamhetsförändringar till följd av beslutet ska upp till politisk behandling i nämnden innan detta verkställs.»