Expertgruppens yttrande gäller en vetenskaplig artikel i Nature Communications, »Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats« (2014;5:3562). I artikeln beskrivs, enligt expertgruppens bedömning, lyckosamma försök med transplantat av konstgjord matstrupe på råtta.

Lena Berke, ordförande i CEPN:s  expertgrupp för oredlighet i forskning, säger till Läkartidningen att författarna inte har kunnat, eller inte har velat, lämna ut de rådata som expertgruppen behöver för att kunna göra en självständig bedömning av de resultat som presenteras i artikeln. De har heller inte lämnat ut försöksjournaler för de djur som använts.

– Det material som vi trots allt har fått ut visar att råttorna som använts i försöken har farit väldigt illa, med bland annat stora viktminskningar. Det finns inga uppgifter om hur många råttor som har använts, hur många som har överlevt eller någonting – och ändå ger artikeln intryck av att försöken var lyckade, säger hon.

– Sammantaget ger hela artikeln en vilseledande presentation, tolkning och beskrivning av de resultat som forskningen har lett fram till.

I ett pressmeddelande från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden konstateras:

»Expertgruppens bedömning är att bristande och ofullständig dokumentation är ett sådant allvarligt avsteg från vetenskaplig god sed att det utgör oredlighet i forskning. Vidare anser Expertgruppen det klarlagt att presentationen av resultaten i artikeln inte överensstämmer med utfallet av den forskning som bedrivits vilket är vetenskaplig oredlighet. Det råder inget tvivel om att artikelns huvudförfattare, Paolo Macchiarini, är ytterst ansvarig för innehållet i artikeln och att han därför har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.«

I pressmeddelandet heter det vidare:

»Enligt god vetenskaplig sed ska samtliga medförfattare godkänna den senaste versionen av manuskriptet och därmed iklä sig ansvar för detsamma. Om en vetenskaplig artikel anses vara behäftad med så allvarliga brister att vetenskaplig oredlighet kan konstateras faller således ansvaret på samtliga medförfattare. Expertgruppen har dock viss förståelse för att de mer juniora forskarna har stått i en beroendeställning till Paolo Macchiarini och övriga ledare av forskningsgruppen, vilken vid tiden då den aktuella forskningen genomfördes dessutom hade ett betydande stöd från ledningen för Karolinska institutet. Detta fråntar dem visserligen inte ansvar men får ses som en förmildrande omständighet.«

– Det ska framgå av dokumentationen vad var och en är ansvarig för, men det gör det inte i det här fallet. Samtidigt: är man medförfattare är man ansvarig för hela artikeln. Alla författare har alltså gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning, säger Lena Berke.

Henrik Grönberg, vikarierande prorektor vid Karolinska institutet, säger i ett pressmeddelande:

– Det är befriande att nu få Centrala etikprövningsnämndens tydliga konstaterande att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk. Det gör att vi med krafttag fortsätter det arbete vi inlett, att ta tag i bristande interna rutiner, säkra kvalitet och strikt regelefterlevnad. Vi ber återigen visselblåsarna om ursäkt för KI:s felaktiga agerande i samband med deras anmälan, säger han.

I sitt yttrande till Karolinska institutet skriver Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp att den brist på ordning i forskningsresultat och tillmötesgående som rått i ärendet »även lägger ett ansvar på ledaren för institutionen och slutligen på Karolinska institutet som statligt forskningsuniversitet«. Henrik Grönberg säger till Läkartidningen att man ser allvarligt på kritiken.

– Självklart har Karolinska institutet ansvar för den forskning som görs vid vårt universitet. Det är vår uppgift att se till att det finns regler och förordningar som följs, och så har inte skett i det här fallet.

Hur ska ni säkerställa att det sker i framtiden?

– Vi har redan påbörjat ett systematiskt arbete för att gå igenom den forskning som görs vid varje enskild institution. I samband med Sten Heckschers utredning som presenterades tidigare i veckan fördes ytterligare rekommendationer och råd fram, och dessa sammanställer vi nu till en handlingsplan, säger Henrik Grönberg.

Karolinska institutet kommer nu att kontakta samtliga författare till den berörda artikeln för att ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter på Centrala etikprövningsnämndens yttrande. Därefter är det upp till rektor att fatta beslut om huruvida Paolo Macchiarini och övriga författare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning eller inte.

Enligt Henrik Grönberg kommer beslutet att dröja fyra till sex veckor.

En av fyra artiklar

Begäran om yttrande om den aktuella artikeln inkom till expertgruppen den 29 februari i år. Artikeln är en totalt av fyra artiklar som Expertgruppen för oredlighet i forskning ska uttala sig om på begäran från Karolinska institutet, KI, och där läkaren och forskaren Paolo Macchiarini tillhör de anklagade för oredlighet i forskning.